BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Powiat Kwidzyński serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn.: "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim – modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" realizowanego w ramach Osi priorytetowej: 4. Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych (numer umowy o dofinansowanie RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16-00).

O projekcie
Projekt zakłada realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uczestnikami Projektu będzie 20 dorosłych osób pracujących, zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i nabyciem nowych kwalifikacji zawodowych.
Uczestnicy projektu mogą uczestniczyć mogą w następujących kursach:

 1. Spawanie MAG 135,
 2. Elektryczność statyczna i ochrona urządzeń elektronicznych ESD (w kursie uczestniczą te same osoby, co w kursie IPC),
 3. Nowoczesne metody lutowania - naprawa pakietów elektronicznych IPC (w kursie uczestniczą te same osoby , co w kursie ESD).
  Kursy realizowane będą przez firmy, które w ramach postępowania pzp złożyły najkorzystniejsze oferty.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY
Efekt projektu: przeszkolenie 20 osób pracujących z terenu powiatu kwidzyńskiego
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 14.12.2018.
Obszar realizacji: Powiat kwidzyński

Opis Kursów:

 1. Spawanie metodą MAG 135 (wykonywanie spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG 135). Uczestnik otrzymuje zaświadczenie oraz świadectwo z egzaminu kwalifikacyjnego spawacza, książeczkę spawacza - wydawane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach lub inny równoważny dokument wydany przez równoważną Jednostkę Notyfikowaną. Planowana liczba godzin kursu - łącznie 160 h. Kurs wraz z egzaminem powinien zakończyć się do 25 maja 2018 r.
 2. Kurs ESD. Elektrostatyczność statyczna i ochrona urządzeń elektronicznych ESD - uzyskanie wiedzy na temat wymogów związanych z zabezpieczeniem przed elektrycznością statyczną dla osób działających w branży elektronicznej. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia: dla każdego Uczestnika Projektu wystawiony zostanie certyfikat ESD. Planowana liczba godzin kursu - łącznie 8 h. Uwaga: Uczestnik Projektu jest zobowiązany wziąć udział zarówno w kursie ESD, jak i w kursie: Lutowanie - IPC. Kurs wraz z egzaminem powinien zakończyć się do 15 maja 2018 r.
 3. Lutowanie - IPC. Nowoczesne metody lutowania – naprawa pakietów elektronicznych IPC. Dla każdego Uczestnika kursu wystawione zostanie zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie oraz Certyfikat IPC. Planowana liczba godzin kursu - łącznie 48 h. Uwaga: Uczestnik Projektu jest zobowiązany wziąć udział zarówno w kursie Lutowanie - IPC, jak i w kursie ESD. Kurs wraz z egzaminem powinien zakończyć się do 25 maja 2018 r.

 Kryteria udziału w projekcie:

Do Projektu mogą się zgłaszać osoby będące mieszkańcami powiatu kwidzyńskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie opisanym w § 2 punkt 8. Rekrutacja odbywać się będzie wg niżej podanych kryteriów:

 1. kandydat na uczestnika Projektu jest pracownikiem sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) lub podmiotów ekonomii społecznej (ES)/przedsiębiorstw społecznych – 2 pkt. Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest wypełnienie załącznika nr 1 do Regulaminu.
 2. kandydat na uczestnika Projektu jest pracownikiem przedsiębiorstwa z terenu powiatu kwidzyńskiego, które uczestniczy – w ramach komplementarnego projektu realizowanego przez Powiat Kwidzyński w ramach działania 3.1 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – w organizacji stażu/praktyki zawodowej dla uczestników powyższego projektu tj. dla uczniów lub nauczycieli kształcenia zawodowego. Preferowani będą również pracownicy tych przedsiębiorstw, którzy mają podpisane umowy o współpracy ze szkołami zawodowymi z terenu powiatu kwidzyńskiego, które uczestniczą w projekcie tj. ZSP nr 1, ZSP nr 2 oraz CKZiU. – 3 pkt. Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest wypełnienie załącznika nr 2 do Regulaminu.
 3. kandydat na uczestnika Projektu jest osobą nieposiadającą kwalifikacji zawodowych będących przedmiotem kursu, do którego chce przystąpić – 1 pkt. Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest wypełnienie załącznika nr 3 do Regulaminu.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania podczas rekrutacji – 6 pkt.

W przypadku uzyskania przez kandydatów na uczestników Projektu takiej samej punktacji, wpływ na wybór uczestników Projektu będzie miała kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji do projektu
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej http://powiatkwidzynski.pl/portal/index.php/109-zobacz-takze/projekty-unijne/perspektywa-finansowa-na-lata-2014-2020/rpo-wp-2014-2020/dzialanie-4-1
 • złożyć wypełnione dokumenty w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie (pokój numer 212)

Składanie dokumentów do 10.03.2018 r.
Więcej informacji oraz regulamin wraz z załącznikami w tym formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie znajduje się na stronie http://powiatkwidzynski.pl/portal/index.php/109-zobacz-takze/projekty-unijne/perspektywa-finansowa-na-lata-2014-2020/rpo-wp-2014-2020/dzialanie-4-1

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie ul. Kościuszki 29 b pokój nr 206, II piętro, tel. 55 646 50 50 lub 55 646 50 09.

Do pobrania:

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP