Drukuj

UWAGA: Wydłużenie terminu składania zgłoszeń:
Przyjmowanie zgłoszeń uczniów poprzez złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie –
do dnia 06. 09. 2019 r. do godziny 15.00

Powiat Kwidzyński uruchamia rekrutację uczniów na rok szkolny 2019/2020 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary):

Formy wsparcia w ramach projektu:

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

1) lokalnych form wsparcia:

2) form wsparcia o zasięgu regionalnym:

3) akademickich form wsparcia:

Rekrutacja skierowana jest do:

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: matematyka, fizyka i informatyka

 1. W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie rekrutacji standardowej. Rekrutacja standardowa to nabór uczniów do projektu prowadzony corocznie przed rozpoczęciem realizacji form wsparcia w danym roku szkolnym.
 2. Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:
  1. złożenie wniosku o przeprowadzenie badań, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
  2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,
  3. test uzdolnień kierunkowych.


Zainteresowany uczeń składa:

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach (załącznik), korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Liczba dostępnych miejsc łącznie:
W grupie szkoły podstawowej – 5 miejsc
matematyka- 1
fizyka - 1
informatyka- 3
Brak naboru w grupie szkól ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Terminy rekrutacji:

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: biologia i chemia oraz w obszarze kompetencje społeczne

W w/w obszarach prowadzona będzie rekrutacja standardowa w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,
 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,
 3. przekazanie rezultatu projektu,
 4. prezentacja projektów,
 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie, przy czym możliwe jest przeprowadzenie badań przed prezentacją projektów.”

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie składają wymagane dokumenty w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie od 3 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Terminy rekrutacji:

Liczba dostępnych miejsc w obszarach: biologia i chemia oraz kompetencje społeczne łącznie:7 , w tym

Dokładne informacje na temat rekrutacji we wszystkich obszarach w ramach projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat kwidzyński”

Dokumenty do pobrania: