Drukuj

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości niższej niż kwoty określone w art. 2 ust 1 Pzp a jednocześnie przekraczającej 50.000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z Podrozdziałem 6.5.2. Zasada konkurencyjności, „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Do pobrania: