Drukuj

Powiat Kwidzyński kontynuuje rekrutację uczniów na rok szkolny 2021/2022 do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kwidzyński” realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary):

Formy wsparcia w ramach projektu:

Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:

1) lokalnych form wsparcia:

2) form wsparcia o zasięgu regionalnym:

3) akademickich form wsparcia:

Rekrutacja skierowana jest do:

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: matematyka, fizyka i informatyka

 1. W w/w obszarze rekrutacja prowadzona będzie w trybie rekrutacji standardowej. Rekrutacja standardowa to nabór uczniów do projektu prowadzony corocznie przed rozpoczęciem realizacji form wsparcia w danym roku szkolnym.

 2. Rekrutacja standardowa w obszarze matematyki, fizyki i informatyki prowadzona jest w następujących etapach:

  1. złożenie wniosku o przeprowadzenie badań, arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,

  2. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie,

  3. test uzdolnień kierunkowych.

Zainteresowany uczeń składa:

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach (załącznik), korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Liczba dostępnych miejsc łącznie w obszarze matematyka, fizyka, informatyka – 4 miejsca
W grupie szkoły podstawowej –   4 miejsca

Terminy rekrutacji:

Szczegółowe informacje o rekrutacji w obszarze: biologia i chemia oraz w obszarze kompetencje społeczne

W w/w obszarach prowadzona będzie rekrutacja standardowa w następujących etapach:

 1. złożenie arkusza nominacji i oświadczenia w poradni,

 2. realizacja projektu kwalifikacyjnego,

 3. przekazanie rezultatu projektu,

 4. prezentacja projektów,

 5. badania diagnostyczne prowadzone w poradni – w terminie uzgodnionym indywidualnie, przy czym możliwe jest przeprowadzenie badań przed prezentacją projektów.”

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie składają wymagane dokumenty w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, działającym w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie, ul Grudziądzka 8 (tel. 55 279 21 19), w terminie do 21 lutego 2022 r.

Uczniowie, którzy spełnili warunki określone w liście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

W przypadku w/w uczniów wymagane jest załączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł.

Liczba dostępnych miejsc w obszarach: biologia i chemia oraz kompetencje społeczne łącznie 2 miejsca

W grupie szkoły podstawowej – 2 :

Brak naboru w grupie szkół ponadpodstawowych

Terminy rekrutacji:

 Dokładne informacje na temat rekrutacji we wszystkich obszarach w ramach projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat kwidzyński”

Dokumenty do pobrania: