BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie apeluje o zaniechanie procederu wypalania suchych pozostałości roślinnych. To zjawisko wyjątkowo szkodliwe oraz niebezpieczne dla środowiska naturalnego i ludzi.

Corocznie w wyniku wypalania traw giną liczne zwierzęta, w tym ptaki gniazdujące na łąkach i pastwiskach. Niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia stanowi poważne zagrożenie dla ludzi, może rozszerzyć się do trudnych do opanowania pożarów lasów i zabudowań. Po zimie roślinność jest wysuszona i łatwopalna. Ze względu na szybkość rozprzestrzeniania się i szeroki zasięg, ogień rozpraszany na terenach zielonych jest bardzo trudny do ugaszenia. Szczególnie niebezpieczne są pożary torfowisk, które mogą trwać wiele miesięcy.

Wypalanie suchej roślinności jest nieefektywnym sposobem użyźniania gleby, nie dochodzi bowiem wówczas do naturalnego rozkładu resztek roślinnych, przez co przerywany jest proces tworzenia próchnicy. Ponadto popiół zmywany przez deszcz do ziemi zakwasza ją zamiast użyźniać.

Dlatego, zgodnie art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 2134 z późn. zm.) wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów jest zabronione. Szczegółowe konsekwencje karne nieprzestrzegania zakazu określa art.131 ustawy o ochronie przyrody.

Ponadto dla rolników konsekwencją wypalania traw może być utrata unijnych dopłat bezpośrednich do uprawianych gruntów. Wypalanie łąk i ściernisk jest naruszeniem podstawowego wymogu przy składaniu wniosku o dopłaty bezpośrednie. Aby otrzymać tego typu dofinansowanie, rolnik jest zobowiązany utrzymywać grunty w tzw. kulturze rolnej. Jeśli kontrola wykaże, że trawa na łąkach była wypalana, wyciągane są konsekwencje.

Corocznie około 95% wszystkich pożarów lasów wiązać należy z nieodpowiedzialnością człowieka, w tym z wypaleniem suchej roślinności łąk i pastwisk. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w § 40 ust. 1 przestrzega: "W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w tym rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu".

Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to spore koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie. Średnio jedna godzina działań gaśniczych przy pożarach traw kosztuje podatnika około 600 zł. Jednostka straży pożarnej gasząca pożar traw, może być potrzebna w zupełnie innym miejscu, z kolei brak interwencji strażaków często prowadzi do rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie zabudowania gospodarcze lub tereny leśne. W wielu przypadkach nawet kontrolowane (nadzorowane) wypalanie przeradza się w pożar zagrażający życiu i mieniu.

Pozary traw

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP