BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerzył katalog placówek, których podopieczni będą mogli uzyskać wsparcie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W realizacji programu uczestniczy samorząd powiatu kwidzyńskiego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Dotychczas program był adresowany między innymi do uczestników warsztatów terapii zajęciowych, którzy na skutek zamknięcia placówek nie mogli korzystać z zajęć rehabilitacyjnych. Zarząd PFRON podjął decyzję, aby pomocą objąć także szkoły specjalne przysposabiające do pracy, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW). W przypadku szkół specjalnych przysposabiających do pracy wsparcie będą mogły uzyskać osoby pełnoletnie od 18 do 24 roku życia, natomiast w przypadku ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych o wsparcie mogą wnioskować osoby od 18 do 25 roku życia. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, które uczestniczyły w zajęciach zawieszonych 9 marca z powodu zagrożenia koronawirusem. Nie zmienił się termin składania wniosków - do 4 września. Obecnie dobiega końca weryfikacja już złożonych wniosków. PFRON poinformował, że zgodnie z założeniami programu adresat pomocy musi spełniać warunki uczestnictwa zarówno w chwili zaistnienia danej sytuacji kryzysowej, w dniu składania wniosku o pomoc w ramach programu, a także w dniu podejmowania przez realizatora programu decyzji o przyznaniu wnioskowanej pomocy. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Obecnie z pomocy mogą skorzystać: uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON.

Osoby, które chcą złożyć wniosek mogą to zrobić do 4 września bieżącego roku przez System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) lub pocztą tradycyjną. Można też złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. W razie wątpliwości prosimy skorzystać z infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (w godz. 9.00-20.00) lub tel. 22 581 84 10 wew. 3 (w godz. 9.00-15.00), infolinii SOW – tel. 800 889 777 (w godz. 9.00-17.00) oraz PCPR w Kwidzynie, tel. 55 646 18 00.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja