BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018 – 2022 w zakresie pomocy społecznej - Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie

 

ZARZĄD POWIATU KWIDZYŃSKIEGO

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poźn. zm.) i uchwały Nr XXVI/144/2017 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2018 - 2022

Konkurs adresowany jest do:

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
Dwie lub więcej organizacji pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych
w art. 14 ust. 3 – 5 wyżej wymienionej ustawy.

I. Rodzaj zadania:

W zakresie pomocy społecznej:

zadanie obejmuje Prowadzenie Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania :

Na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w okresie od 1.08.2018 r. do 31.12.2018 r. przeznacza się kwotę 137 865,00 zł.
W latach 2019 – 2022 kwota dotacji będzie określona w uzgodnieniu z Wojewodą Pomorskim na podstawie art. 51 c ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). W przypadku braku finansowania przez Wojewodę realizacji zadania, umowa zawarta ze Zleceniobiorcą wygaśnie z dniem 31 grudnia 2018 r.

1. Wysokość dotacji jest uzależniona od wysokości środków przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki.
a) kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

• zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
• zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
• średnia miesięczna kwota dotacji na jednego uczestnika w dniu ogłoszenia konkursu wynosi 1,83820 zł. Wysokość średniej miesięcznej kwoty dotacji jest uzależniona od wysokości środków przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki.
• miesięczną kwotę dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających
z usług w tych ośrodkach oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wyższą jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.

III. Warunki przyznania dotacji

Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:
a) zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu kwidzyńskiego,
b) prowadzi działalność statutową w zakresie działającej na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) dysponuje lub będzie dysponował w dniu podpisania umowy kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,
d) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
e) złoży w terminie prawidłowo ofertę wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi w warunkach konkursu, zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie przy jednoczesnym spełnianiu przez podmiot kryteriów stosowanych przy wyborze oferty.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie przez podmiot następujących dokumentów:
1. oferty podmiotu o przyznanie dotacji, zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Obowiązują załączniki nr 1.1 i 1.2 do załącznika nr 1.

1. Oferta powinna zawierać w szczególności:
• szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
• informację o terminie i miejscu realizacji zadania - zgodnie z pkt IV ust. 1 i ust. 2
• kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
• informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
• informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskiwanych z innych źródeł na realizację zadania,
• informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
• deklarację o zamiarze osiągania lub nieosiągania zysku przy realizacji zadania.

2. Do oferty należy dołączyć:
• Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje kadry oraz osoby kierującej środowiskowym domem samopomocy. Potwierdzenie spełnienia wymagań przez kadrę zgodnie z rozporządzeniem w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn.zm.), lub oświadczenie, że na dzień podpisania umowy takie osoby zastana zatrudnione. Dokumenty te Zleceniobiorca przedkłada w dniu zawarcia umowy.
• Statut środowiskowego domu samopomocy.
• Regulamin organizacyjny, który wymaga zatwierdzania przez zleceniodawcę i wojewodę.
• Program działalności domu i plan pracy domu na dany rok, który wymaga zatwierdzenia przez zleceniodawcę i wojewodę.
• Dodatkowo do oferty można dołączyć rekomendacje dla organizacji.
• Podmiot zobowiązany jest do przygotowania oferty zgodnie z warunkami konkursu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
• Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o konkursie być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, pod rygorem nieważności.
• Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności: w języku polskim, pismem komputerowym/maszynowym. W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentu, musi być ona potwierdzona przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
• Poszczególne strony oferty i załączniki do oferty winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
• Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Podmiotowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
• Podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za poprawność złożonej oferty.
• Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
• Dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu.
• Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z jego realizacją ( zgodnie z opisem działań w ofercie) oraz w oparciu o koszty wykazane w kalkulacji podmiotu, spełniające wymogi racjonalnego
i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
• Koszty zakupu środków trwałych są kosztami niekwalifikowanymi.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Miejsce realizacji zadania:
Kwidzyn ul. Ogrodowa 2 (wydzielona część budynku Zespołu Szkół Specjalnych, który jest własnością powiatu kwidzyńskiego) – na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zleceniobiorcą i trwałym zarządca nieruchomości (ZSS) na zasadach określonych w uchwale:
• Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego nr 54/11 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zasad wynajmu i dzierżawy nieruchomości lub jej części stanowiących własność Powiatu Kwidzyńskiego na okres do 3 lat,
• Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego nr 53/11 z dnia 21 lipca 2011r. (zał. nr 2 pkt 14) tj.1 zł/ m 2 + obowiązujący podatek VAT + koszty mediów + podatek od nieruchomości.

3. Warunki realizacji zadania:
• Prowadzenie w Kwidzynie przy ul. Ogrodowej 2 Ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwidzynie funkcjonującego w oparciu o rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.)
• Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 15 miejscami przeznaczonymi dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub ze spektrum autyzmu.
• Podstawą skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy jest decyzja administracyjna wydana przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie realizować między innymi następujące funkcje:
• stworzenie systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych przede wszystkim na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, poprzez realizację programu wspierająco – aktywizującego.
• Wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom specjalistycznej opieki zdrowotnej.
• Wsparcie w zakresie załatwienia spraw urzędowych,
• integrowanie uczestników z ich środowiskiem lokalnym (w tym – rodzinnym).

5. Zadania Domu będą następujące:
• kształtowanie umiejętności w zakresie usamodzielnienia i zaradności życiowej.
• kształtowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
• kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu,
• terapia psychologiczna,
• zajęcia pedagogiczne,
• pomoc w realizacji spraw urzędowych i w kontaktach z instytucjami,
• pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych w porozumieniu z opiekunami,
• rozwijanie umiejętności przydatnych do podjęcia aktywności zawodowej, usamodzielnienia do lepszego funkcjonowania w środowisku.
• działania na rzecz integracji ze środowiskiem społecznym.
• Szkolenie kadry zatrudnionej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

6. Program działania Domu w zakresie organizacyjnym będzie następujący:
• zajęcia będą się odbywać się w grupach do 15 osób w obecności terapeutów.
• Podstawę doboru grupy stanowiłyby zainteresowania oraz stan psychofizyczny poszczególnych uczestników,
• wśród różnych form aktywności znalazłoby się:
- terapia zajęciowa (rysunek, malarstwo, grafika, haft, szycie, ogrodnictwo, itp.)
- zajęcia z gospodarstwa domowego (przygotowywanie prostych potraw, obsługa sprzętu gospodarstwa domowego, zmywanie naczyń, sprzątanie, robienie zakupów).
- życie kulturalne (współpraca z ośrodkami kultury, szkołami, udział w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, wycieczki zajęcia świetlicowe).
- rehabilitacja ruchowa (usprawnienie ruchowe, poprawa koordynacji nerwowo – mięśniowej, ćwiczenia ogólnousprawniające, rekreacja).
- zajęcia socjoterapeutyczne (rozwijanie umiejętności pracy w grupie, gry i zabawy integracyjne, utrwalanie zachowań społecznie pożądanych).
- zajęcia z zakresu higieny (trening czystości, dbałość o schludny wygląd oraz porządek na terenie Domu).
- zajęcia edukacyjne (utrwalenie umiejętności czytania i pisania, praktykowanie samodzielnego wypowiadania się, wykonywanie prostych działań matematycznych, obsługa komputera).

 7. Czas pracy Domu:
Środowiskowy Dom Samopomocy będzie funkcjonować 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, z tym, że co najmniej 6 godzin tego czasu stanowić będą zajęcia z uczestnikami prowadzone na terenie domu.

8. Personel placówki:
• Kierownikiem domu może być osoba, która posiada co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Przy ocenie kwalifikacji na kierownika domu należy brać pod uwagę doświadczenie co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami zaburzonymi psychicznie.
• Kierownik domu zatrudnia, odpowiednio do potrzeb, osoby ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników:
- instruktorów terapii zajęciowej,
- psychologów,
- asystentów osób niepełnosprawnych,
- inne specjalistyczne, które będą odpowiadały rodzajowi i zakresowi usług świadczonych w domu np. pedagog, rehabilitant, pracownik socjalny, terapeuta,
- fakultatywnie kierowca
• Osoby zatrudnione w domu do prowadzenia danego rodzaju zajęć lub wykonywania czynności winny posiadać kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami. Pracownicy tworzą zespół wspierająco – aktywizujący,

• Działania domu mogą być wspierane przez opiekunów uczestników, wolontariuszy, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zajęcia w domu organizowane są w grupach i indywidualne. Rodzaj i zakres zajęć dla każdego uczestnika są ustalane w indywidualnym planie wsparcia, aktywizacji, rehabilitacji i integracji społecznej, przygotowanym przez zespół wspierająco – aktywizujący w porozumieniu i za zgodą uczestnika lub jego opiekuna prawnego, a także w miarę możliwości, przy udziale najbliżej rodziny uczestnika.

9. Dokumentacja prowadzona przez Środowiskowy Dom Samopomocy:
a) w celu dokumentowania świadczonych usług w środowiskowym domu samopomocy podmiot zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zbiorczej oraz indywidualnej każdego uczestnika zgodnie z rozporządzeniem. Podmiot zobowiązany jest prowadzić listę uczestników środowiskowego domu w okresie realizacji zadania.
b) funkcjonowanie domu określają: statut domu, regulamin organizacyjny, program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. Kierownik domu jest odpowiedzialny za opracowanie regulaminu organizacyjnego programu działalności i planu pracy domu, w uzgodnieniu z wojewodą. Dokumenty te zatwierdza jednostka zlecająca.
c) kierownik domu opracowuje sprawozdanie z działalności domu w roku budżetowym zgodnie z §25 rozporządzenia.
d) podstawą rozliczenia jest lista obecności uczestników w danym miesiącu, doręczana przez podmiot do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do 3-go dnia kalendarzowego miesiąca następującego po okresie rozliczanym, zawierająca: liczbę porządkową, imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania uczestnika, numer decyzji kierującej ze zmianami jeżeli występują, ilość dni pobytu na ilość dni funkcjonowania środowiskowego domu za dany miesiąc, ilość dni nieobecność i na ilość dni funkcjonowania środowiskowego domu za dany miesiąc, odpłatność miesięczna uczestnika wynikająca z decyzji, odpłatność uczestnika za dany miesiąc.
e) w przypadku zlecenia zadania, podmiotowi nie przysługuje roszczenie o skierowanie pełnej liczby uczestników środowiskowego domu samopomocy.
f) w przypadku zlecenia zadania podmiot będzie zobowiązany do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.
g) zadanie musi być realizowane zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.).
h) w przypadku zlecenia zadania podmiot zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), ustawy prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz podlega ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168 ze zm.)

V. Termin i miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć osobiście, pod rygorem nieważności w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie ul. Kościuszki 29 b w godzinach pracy Starostwa (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 16:00) w terminie do 20 lipca 2018 r.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Tryb stosowany przy wyborze ofert – zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert, Komisja:
• otwiera koperty z ofertami,
• ocenia oferty pod względem formalnym, czy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) i niniejszym ogłoszeniu,
• odrzuca oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w wyżej wymienionej ustawie i niniejszym ogłoszeniu lub złożone po wyznaczonym terminie,
• rozpatruje oferty, które spełniły warunki w ocenie formalnej i ocenia je pod względem merytorycznym.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej ofert przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert:
• ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządowa lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,
• ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne,
• w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust.4 pkt. 2, Komisja uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
• ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowe lub podmiotów wymienionych art.3 ust.3 , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób realizacji otrzymanych na ten cel środków.

Komisja wskazuje oferty, na które proponuje się udzielenie dotacji albo nie przyjmuje żadnej z ofert w przypadku braku właściwej ilości punktów wskazanych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23 lipca 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.
Wyboru ofert dokona Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie protokołu Komisji Konkursowej z dnia 23 lipca 2018 r. zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej.
Ogłaszanie wyników konkursu ukaże się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, następnego dnia po akceptacji przez Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego.
Zleceniodawca zastrzega możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
W przypadku niezłożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.

VII. Zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty realizowane w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim oraz wysokości dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy.

W poprzednich latach Powiat Kwidzyński nie realizował tego typu zadania.

Informacja RODO do konkursu Dom Środowiskowy

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP