BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Powiatu: Ewa Bejgrowicz
pok. 210b (II piętro), tel. (055) 646-50-13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny księgowy starostwa: Leokadia Jabłońska
pok. 211b (II piętro), tel. (055) 646-50-12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. planowania budżetu i analiz

pok. 210 (II piętro), tel. (055) 646-50-40,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowiska ds. płac 
pok. 211 (II piętro), tel. (055) 646-50-38,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowiska ds. sprawozdawczości i księgowości budżetowej 
pok. 211b (II piętro), tel. (055) 646-50-12,

 

1. Pracę wydziału finansowego nadzoruje skarbnik powiatu. Skarbnik powiatu pełni funkcję głównego księgowego budżetu powiatu. Do zadań skarbnika należy w szczególności:

 1. opracowanie danych do projektu budżetu powiatu,

 2. przekazanie wydziałom starostwa, zakładom i jednostkom budżetowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektowaniem budżetu ,

 3. opracowanie uchwał w sprawie projektu budżetu powiatu oraz jego zmian,

 4. przekazywanie zakładom i jednostkom budżetowych informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu przyjętych w uchwale budżetowej powiatu,

 5. czuwanie nad prawidłowym wykonaniem budżetu powiatu pod względem finansowo-księgowym,

 6. nadzorowanie i analiza wykonania budżetu powiatu przez starostwo i jednostki organizacyjne powiatu,

 7. sporządzanie okresowych analiz opisowych dotyczących realizacji budżetu powiatu oraz przedkładanie zarządowi powiatu sprawozdań finansowych i opisowych z wykonania budżetu,

 8. sporządzanie rocznych i wieloletnich prognoz finansowych dla powiatu,

 9. informowanie na bieżąco zarządu powiatu o wszelkich zagrożeniach
  i nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem budżetu powiatu,

 10. przedstawienie wniosków, które zapewnią prawidłową realizację budżetu w celu podjęcia stosownych decyzji przez zarząd powiatu,

 11. opiniowanie projektów uchwał zarządu i rady powiatu powodujących skutki finansowe,

 12. kontrasygnowanie dokumentów powodujących powstanie zobowiązań finansowych,

 13. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej i ich zmian,

 14. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem sprawozdawczości budżetowej starostwa
  i jednostek organizacyjnych powiatu,

 15. nadzorowanie i kontrolowanie prowadzonej dokumentacji finansowej starostwa,

 16. nadzorowanie przestrzeganych procedur wewnętrznej kontroli finansowej starostwa,

 17. nadzorowanie zadań i obowiązków powierzonych głównemu księgowemu starostwa, które wynikają z art. 35 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r., Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),

 18. sprawowanie nadzoru nad pracą wydziału finansowego,

 19. współpraca z regionalną izbą obrachunkową, izbą skarbową, urzędem skarbowym,

 20. współpraca z radą powiatu i jej komisjami w zakresie budżetu.

 

2.Główny księgowy jednostki (dyrektor wydziału finansowego) zajmuje stanowisko odrębne, podległe skarbnikowi powiatu. Do zadań głównego księgowego starostwa w szczególności należy:

1) Prowadzenie rachunkowości starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami, polegającymi na:

a) zorganizowaniu sporządzenia, przyjmowania, obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

 • właściwy przebieg operacji gospodarczych,
 • ochronę mienia będącego w posiadaniu starostwa,
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i finansowej w sposób umożliwiający:

 • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 • ochronę mienia będącego w posiadaniu starostwa oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie,
 • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególnych pracowników starostwa.

 

2) Prowadzenie gospodarki finansowej starostwa zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środków pieniężnych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu i innych będących w dyspozycji starostwa,

b) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

c) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzeniu rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

3) Dokonywanie w ramach wewnętrznej kontroli finansowej:

a) wstępnej i bieżącej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym starostwa,

b) wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych stanowiących przedmiot księgowania.

4) Kierowanie pracą wydziału finansowego.

5) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, a dotyczących prowadzenia rachunków, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, procedur wewnętrznej kontroli finansowej, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

6) Opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza.

 

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy:

1. Planowanie i wykonywanie budżetu powiatu.

1.1. Przekazywanie wydziałom starostwa, zakładom i jednostkom budżetowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektowaniem budżetu.

1.2. Sporządzanie projektu budżetu powiatu i jego zmian.

1.3. Sporządzanie układu wykonawczego budżetu powiatu.

1.4. Informowanie podległych zakładów i jednostek o wielkości dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu przyjętych w uchwale budżetowej powiatu.

1.5. Sporządzanie i nadzór nad wykonaniem harmonogramów realizacji dochodów
i wydatków.

1.6. Współdziałanie z jednostkami, dokonywanie przelewów na zadania realizowane w ramach budżetu.

1.7. Czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu.

1.8. Opracowywanie projektu planu finansowego oraz jego realizacji dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi.

 

2.  Sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej powiatu.

2.1. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych.

2.2. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań z działalności finansowej budżetowej powiatu zgodnie z terminami ustawowymi.

2.3. Przygotowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

2.4. Rozliczanie dotacji celowych otrzymanych od dysponentów budżetu państwa.

3. Opracowywanie prognoz finansowych dla powiatu.

3.1. Sporządzanie analiz dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

3.2. Opracowywanie rocznych i wieloletnich prognoz finansowych dla powiatu.

3.3. Przygotowywanie analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania kredytów i pożyczek, w przypadku podjęcia takiej decyzji przez zarząd.

3.4. Współpraca z bankami w zakresie zarządzania wolnymi środkami.

 

4. Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości budżetowej powiatu.

5. Prowadzenie księgowości i sprawozdawczości starostwa jako jednostki budżetowej.

5.1 Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej i kasowej starostwa w celu realizacji zadań ujętych w planie finansowym starostwa.

5.2. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej funduszy celowych, środków celowych, środków specjalnych i ZFŚS.

5.3. Prowadzenie obsługi księgowej konta depozytowego i innych kont.

5.4. Prowadzenie ewidencji zbiorowej podatku VAT dla potrzeb ustalenia zobowiązań podatkowych lub kwoty zwrotu.

5.5. Prowadzenie ewidencji i windykacji należności powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa oraz przyjmowanie wniosków dłużników w sprawie odroczenia, umorzenia należności powiatu lub Skarbu Państwa.

5.6. Prowadzenie ewidencji księgowej majątku starostwa wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych.

5.7. Prowadzenie spraw płacowych pracowników starostwa oraz rozliczanie składek
i podatku z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu:

a) umów o pracę,

b) umów zlecenia i o dzieło,

c) diet radnych.

5.8. Prowadzenie kontroli dokumentów finansowych pod względem rachunkowym.

5.9. Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania dotyczącymi gospodarki finansowej.

5.10. Opracowywanie zarządzeń wynikających z ustawy o rachunkowości (m.in. dot. zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kontroli wewnętrznej, instrukcji kasowej).

6. Współdziałanie z RIO, bankami, urzędem skarbowym oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Unia Europejska

unia europejska

 

ISO 9001:2008

h-9001 170

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem