BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

2019-04-18 Życzenia

zyczenia042019

 

W związku z wydanym Zarządzeniem Starosty Kwidzyńskiego Nr 22/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie utworzenia listy osób upoważnionych do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych na terenie Powiatu Kwidzyńskiego, dostępnym na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kwidzynie pod adresem: http://bip.powiatkwidzynski.pl/pliki/powiatkwidzynski/File/zarzadzenia/zarz_2019/Zarzadzenie_Nr_22.pdf informuje się, że istnieje możliwość wpisania się osób zainteresowanych na prowadzoną listę klasyfikatorów, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zgodnie z zawartymi wymogami i wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 3 ww. zarządzenia.

 

Informujemy o uruchomieniu portalu rzeczoznawcy i geodety na terenie powiatu kwidzyńskiego. Na stronie internetowej https://kwidzynski.webewid.pl/is2/iEwid/ dostępne są wnioski i niezbędne instrukcje dot. korzystania z ww. portali

 

Pełnomocnik Starosty - Geodeta Powiatowy: Mariusz Lewandowski
pok. 123 (I piętro), tel. (055) 646-50-18,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasób geodezyjny i kartograficzny - PODGiK:

 1. Obsługa
  pok. 3 (parter), tel. (055) 646-50-21
 2. Pracownia mapy numerycznej
  pok. 4b, (parter) tel. (055) 646-50-28

Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków:

 1. Obsługa
  pok. 2 (parter), tel. (055) 646-50-23,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Aktualizacja bazy EGiB
  pok. 5 i 5a (parter), tel. (055) 646-50-27, (055) 646-50-54

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

 1. Maria Żygadło-Borkowska
  pok. 122 (I piętro), tel. (055) 646-50-25,
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Obsługa techniczna
  pok. 121 (I piętro), tel. (055) 646-50-24,

Stanowisko ds. nieruchomości Skarbu Państwa
pok. 118 (I piętro), tel. (055) 646-50-44,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Stanowisko ds. nieruchomości Powiatu
pok. 118a (I piętro), tel. (055) 646-50-43,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Karty usług:

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

W zakresie geodezji, kartografii i katastru:

 1. Nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu: 
 1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków, 
 2. gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 
 3. zakładania i aktualizacji mapy zasadniczej, 
 4. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
 5. zakładania osnów szczegółowych, ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
 1. Gromadzenie i prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu.
 3. Udostępnianie zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym w zakresie zasobów powiatowych.
 4. Przygotowywanie projektów, planów wykorzystania Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz sprawozdań z wykonania tego funduszu.
 5. Prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i wymianą gruntów.
 6. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 7. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 1. Wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu oraz nieruchomościami będącymi własnością powiatu, w tym m.in.: 
 1. prowadzenie spraw związanych ze zbyciem, zamianą, dzierżawą, najmem, użyczeniem bądź nabyciem nieruchomości,
 2. przygotowywanie projektów decyzji starosty lub zarządu o nadaniu trwałego zarządu lub jego wygaszeniu,
 3. przygotowywanie wykazów nieruchomości do zbycia, ogłoszeń przetargów, harmonogramów czynności związanych ze zbywaniem nieruchomości.
 1. Przygotowywanie materiałów do udzielania ewentualnych bonifikat od ceny nieruchomości sprzedawanej na określone cele lub wpisanej do rejestru zabytków. 
 2. Prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości oraz opiniowanie dokonania podziału nieruchomości z urzędu.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości i odszkodowań oraz zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
 4. Rozpatrywanie wniosków w sprawach zwrotu nieruchomości przejętych na własność Skarbu Państwa.
 5. Przygotowywanie decyzji o przejściowym zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa lub powiatu na zakwaterowanie sił zbrojnych.
 6. Realizowanie zadań z zakresu reformy rolnej na ziemiach zachodnich.
 7. Ustalanie w drodze decyzji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
 8. Przygotowywanie decyzji o przyznaniu nieodpłatnie własności działki renciście - rolnikowi tytułu przekazania gospodarstwa rolnego.
 9. Przygotowywanie decyzji ograniczających korzystanie z nieruchomości. 
 10. Przygotowywanie decyzji zezwalających na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej.
 11. Przygotowywanie decyzji o doprowadzeniu nieruchomości do stanu poprzedniego po czasowym zajęciu jej w przypadkach siły wyższej.
 12. Przygotowywanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie nieruchomości podmiotowi, który będzie realizował cel publiczny.
 13. Aktualizacja wartości nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu oraz rozliczanie wnoszonych rocznych opłat za użytkowanie wieczyste.
 14. Przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa wieczystego w prawo własności.
   

PROCEDURY WYDZIAŁOWE

Rodzaj sprawy

Wymagane dokumenty

Uwagi

STANOWISKO ds. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
lokalizacja: pokój nr 2, 4c, 5a (parter)
tel. (055) 646-50-23, (055) 646 50 54

Wydanie dokumentacji do regulacji KW

formularz EGiB

 

Wydanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków

 • wniosek o wydanie  wypisu, wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków (formularz EGiB + formularz P)

 • wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)*

 

Wgląd do dokumentacji geodezyjnej

wniosek  ustny 

 

Wgląd na mapy ewidencyjne

wniosek  ustny

 

Udostępnienie danych  z banku danych dla rzeczoznawców majątkowych

wniosek ustny

 

Aktualizacja danych ewidencyjnych na wniosek strony:

 • ujawnianie umów dzierżawy

 • zmiana adresu

 • zmiana nazwiska

 • uzupełnienie danych PESEL oraz innych danych identyfikacyjnych

 • wniosek (druk 3)

 • dokumenty określające zmiany danych ewidencyjnych

Bez opłat

Wydanie decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów

 • wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej gleboznawczą klasyfikację gruntów

 • dokumentacja sporządzona przez uprawnionego klasyfikatora i geodetę

Z chwilą złożenia przez stronę wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości  10 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości

wniosek (druk 4)

Bez opłat

Ujawnianie wszelkich zmian związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów  na podstawie:

 • aktów notarialnych

 • postanowień sądowych

 • wykazów zmian gruntowych

 • zawiadomień z KW

 • prawomocnych decyzji administracyjnych

dla m. Kwidzyna, m. Prabuty oraz gmin: Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Gardeja

czynności wykonywane z urzędu

Bez opłat

POWIATOWY OŚRODEK  DOKUMENTACJI  GEODEZYJNEJ I  KARTOGRAFICZNEJ
lokalizacja: pokój nr 3 (parter)
tel. (055) 646-50-21

Prowadzenie państwowego zasobu  geodezyjnego i kartograficznego - obsługa geodetów

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej (druk 7)

 • zgłoszenie pracy kartograficznejj (druk 7a)

 • wniosek o przyjęcie do państwowego zasobu geod. i kart. dokumentacji technicznej (druk 8)

 • wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)

 • wniosek o uwierzytelnienie dokumentów (druk 10)

 • zawiadomienie o wykonaniu prac (druk 11)

 

Obsługa osób fizycznych i prawnych:

 • sprzedaż map sytuacyjno-wysokościowych do celów informacyjnych

 • udzielanie informacji i wydawanie dokumentów z zasobu

wniosek

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
lokalizacja: pokój nr 121, 122 I piętro
tel. (055) 646-50-24 fax (055) 646 50 24

Wydawanie protokołu z narady koordynacyjnej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 • wniosek inwestora bądź jego upoważnionego przedstawiciela (druk 6)

 • dwa egzemplarze projektu usytuowania sieci terenu

 • warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami

 

* w przypadku jednoczesnego zamawiania dokumentów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Ewidencji gruntów i budynków prosimy o złożenie wniosku łącznego (formularz EGiB + formularz P)

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP