Drukuj

W dniu 19 października br w naszej siedzibie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 ? 2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Partnerem Wiodącym jest Powiat Kwidzyński, kolejnymi partnerami są Miasto i Gmina Prabuty oraz Szpital Specjalistyczny w Prabutach.

Celem projektu jest rozwój e-usług w powiecie kwidzyńskim w obszarze administracji publicznej i zdrowia poprzez dosprzętowienie i wyposażenie 3 podmiotów z terenu powiatu działających w tych obszarach w sposób umożliwiający wprowadzenie dotąd nie występujących w powiecie usług on-line. W ramach projektu planuje się:


Całkowita wartość projektu wynosi 1 302 447,94 zł w tym:

Partner Wiodący Powiat Kwidzyński: 502 110,99 zł
Partner Miasto i Gmina Prabuty: 195 435,95 zł
Partner Szpital Specjalistyczny w Prabutach: 604 901,00 zł

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi dla całego projektu 976 835,94 zł co stanowi 75% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Umowę o dofinansowanie projektu w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał Wicemarszałek Leszek Czarnobaj. W imieniu partnerów projektu umowę podpisali Starosta Jerzy Godzik oraz Członek Zarządu Małgorzata Wodejko.