Drukuj

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie w związku z realizacją projektu pt. Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego zakupi sprzęt i wyposażenie komputerowe oraz oprogramowanie do ewidencji środków trwałych.

W dniu 13 stycznia 2011 r zatwierdzona została przez zarząd oraz przekazana do publikacji specyfikacja przetargowa. Dnia 18 stycznia nastąpiło ogłoszenie przetargu.
Projekt uzyskał pod koniec ubiegłego roku dofinansowanie ze środków unijnych. Pieniądze unijne zostały przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem i Gminą Prabuty oraz Szpitalem Specjalistycznym w Prabutach. Wartość projektu to ok. 1,3 mln zł, w tym  976 835,94 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowią one 75% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.