Drukuj

Powiat kwidzyński złożył pierwszy wniosek o płatność. To wynik realizacji projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?.

Projekt uzyskał pod koniec ubiegłego roku dofinansowanie ze środków unijnych. Pieniądze unijne zostały przyznane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem i Gminą Prabuty oraz Szpitalem Specjalistycznym w Prabutach. Wartość projektu to ok. 1,3 mln zł, w tym prawie 1 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowią one 75% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Wnioskiem zostało objętych łącznie 294 222,55 PLN.
Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 288 316,54 PLN
Wnioskowana kwota do refundacji z EFRR 216 237,40 PLN
Wraz z wnioskiem złożone zostały przez wszystkich partnerów stosowne załączniki tj: