Drukuj

Powiat kwidzyński w dniu 30 maja 2011 roku zawarł Aneks do umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.02.02.02-00-013/10-00 z dnia 19 października 2010 r.. To wynik realizacji projektu ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze administracji publicznej i zdrowia mieszkańców powiatu kwidzyńskiego?.

Aneks zakłada wprowadzanie m. in. następujących zmian w Projekcie.

1. Wydłużenie terminu Realizacji projektu.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: lipiec 2011
Planowany termin finansowego zakończenia Projektu: wrzesień 2011

2. Zmiany w punkcie D.3.2 Wniosku aplikacyjnego
Najważniejsze etapy rzeczowej realizacji Projektu w ujęciu kwartalnym ? wydłużenie okresu zakończenia realizacji poszczególnych zadań

3.Zmiany w punkcie D.2.1 Wniosku aplikacyjnego
Wskaźniki produktu ? przeniesienie nieosiągniętych wskaźników z roku 2010 na rok 2011.


4. Zmiany w punkcie F6 Wniosku aplikacyjnego
Planowane wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych, wniosku aplikacyjnego.
Przeniesienie niewydatkowanych środków w roku 2010 na rok 2011.

Ponadto dokonano zmian w załączniku nr 13 Tabelaryczne zestawienie sprzętu, wyposażenia komputerowego i oprogramowania oraz  w Harmonogramie Rzeczowo ? finansowym Projektu