BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków z EFS w ramach POKL na wdrażanie projektów realizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego.

Cele szczegółowe projektu:
- propagowanie POKL i PPWZiSS dla pogłębiania wiedzy nt. możliwości pozyskiwania środków unijnych,
- pobudzenie aktywności obywatelskiej w działaniach na rzecz społeczności lokalnej poprzez inicjatywy projektowe,
- tworzenie platformy informacyjnej w ramach POKL,
- kontynuacja działania Biura Partnerstwa Powiatu Kwidzyńskiego
- ukierunkowanie potencjału młodzieży (wolontariusze ngo's) na rzecz działań projektowych i partnerskich.

Grupy docelowe
Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną wszystkie podmioty zaangażowane w realizację działań na rzecz wspierania zasobów ludzkich w powiecie. Są to jst szczebla gminnego i powiatowego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz inne instytucje działające w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, przedsiębiorczości i edukacji (ponad 200 podmiotów).

Działania projektowe
1. W Biurze Partnerstwa każda osoba zainteresowana pozyskaniem funduszy unijnych, może przyjść osobiście do biura lub telefonicznie i mailowo uzyskać pomoc w znalezieniu właściwego źródła finansowania, odpowiedniego programu i działania.
2. Szkolenie dla pracowników GOPS pn. ?Możliwości pozyskiwania środków unijnych przez gminne ośrodki pomocy społecznej oraz animowanie aktywności lokalnej?.
3. Szkolenie dla księgowych ze stowarzyszeń i instytucji występujących o dofinansowanie z EFS o tematyce ?Księgowość w projekcie unijnym i jego rozliczanie? w wynajętej pracowni komputerowej. Uczestnicy zapoznają się z zasadami rozliczania projektów oraz prowadzeniem księgowości w projekcie. 
4. Warsztaty dla młodzieży (wolontariusze organizacji pozarządowych z terenu powiatu) ? Kuźnia inicjatyw młodzieżowych?:
    Moduł I ? Identyfikacja problemów społecznych i analiza potrzeb 
    Moduł I ? Partnerstwo na rzecz realizacji projektu 
    Moduł III ? Jak stworzyć dobry projekt i wniosek o dotację 
5. Spotkania informacyjno-warsztatowe w 6 gminach powiatu. Tematyka: analiza potrzeb lokalnych, partnerstwo na rzecz realizacji projektów, informacje na temat POKL, PPWZiSS, realizacji projektu oraz działalności biura partnerstwa. 
6. Co miesiąc indywidualne spotkania z konsultantem na temat działań związanych z realizacją projektów. Uczestnicy będą mogli przedyskutować swoje pomysły projektowe i znaleźć odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące konsultowanych zagadnień. 
7. Co drugi miesiąc organizowane są spotkanie Zespołu PPWZiSS. W trakcie tych spotkań ustaleny jest harmonogramu prac, wymiana informacji o możliwościach dofinansowania, planowanych projektach, poszukiwanych i realizowanych partnerstwach. Nadal będą opiniowane projekty, rekomendowane do ujęcia w PPWZiSS. 
8. Zakupione zostaną książki i czasopisma o tematyce unijnej. Każdy osoba chcąca zapoznać się daną publikacją, będzie mogła wypożyczyć ją do domu.

Wszystkie informacje dostępne na stronie www.biuro.powiatkwidzynski.pl

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO

NPP

 

Geodezja

geodezja