Drukuj

W maju 2010 r. ukazała się publikacja pn. Starostwo na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego ? 14 projektów ze środków unijnych 2007-2013 ? Projekty Starostwa Powiatowego w Kwidzynie realizowane w powiecie kwidzyńskim.

Jednym z prezentowanych w w/w opracowaniu jest projekt Po drugie partnerstwo ? zbudujemy partnerstwo powiatowe, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 Promocja integracji społecznej , Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pobierz plik PDF