Drukuj

Realizatorem projektu ?Po drugie partnerstwo ? zbudujemy partnerstwo powiatowe był Powiat Kwidzyński.

Był on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W związku z zakończeniem realizacji projektu chcielibyśmy posumować 12 miesięcy działań w jego ramach.
Działania w projekcie były silnie ukierunkowane na potrzeby potencjalnych beneficjentów, sygnalizowane wcześniej przez tych, którzy są zaangażowani w aktywne pozyskiwanie środków w ramach POKL. Realizowany projekt przyniósł zarówno jego uczestnikom jak i realizatorom wiele nowych cennych doświadczeń poprzez wspólne działania projektowe, dobre praktyki oraz zacieśnienie więzi partnerskich.  
Partnerami projektu były dwa stowarzyszenia z terenu powiatu kwidzyńskiego: Eko ? Inicjatywa i Powiślańska Lokalna Grupa Działania. Biuro Projektu, a zarazem Biuro partnerstwa powiatowego mieściło się w budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie. Kadra zarządzająca projektem dysponowała pomieszczeniem biurowym i dobrze wyposażoną salą szkoleniową.
Celem głównym projektu pn. ?Po drugie Partnerstwo ? zbudujemy partnerstwo powiatowe? było zwiększenie skuteczności pozyskiwania środków z EFS w ramach POKL na wdrażanie projektów realizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego.
Określono też cele szczegółowe:

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:
 
SPOTKANIA INFORMACYJNE
Działania projektowe przeprowadzone zostały z partnerem ? Powiślańską Lokalną Grupą Działania, Odbyło się 6 spotkań informacyjnych z przedstawicielami gmin, stowarzyszeń, szkół, rolnikami we wszystkich gminach powiatu kwidzyńskiego. Podczas spotkań informowano o planach na rok 2010 w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Ponadto promowano działania Biura Partnerstwa w ramach projektu. Łącznie w spotkaniach udział wzięło 67 osób.
 
SZKOLENIA
?Księgowość w projekcie unijnym i jego rozliczanie? ? szkolenie skierowane do osób zajmujących się księgowością w instytucjach pozyskujących środki unijne. Przez 3 dni, 12 osób miało możliwość zapoznania się w praktyce przy pomocy komputera z konstruowaniem budżetu projektu, rozliczaniem wniosków o płatność, opracowaniem dokumentacji finansowej na potrzeby kontroli zewnętrznych.  
?Kuźnia inicjatyw młodzieżowych? ? szkolenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kwidzyńskiego, będących wolontariuszami w stowarzyszeniach. Partnerem w tym działaniu było Stowarzyszenie Eko ? Inicjatywa. W przyjaznym otoczeniu Zaułku Benowo 20?tu młodych ludzi diagnozowało problemy, wskazywało potrzeby i planowało działania zapobiegawcze dotyczące młodzieży naszego powiatu.
?Możliwości pozyskiwania środków unijnych przez gminne ośrodki pomocy społecznej oraz animowanie aktywności lokalnej? ? szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu kwidzyńskiego, z którego skorzystało 12 osób. Odpowiedzialnym za to działanie było Stowarzyszenie Eko ? Inicjatywa.  Podczas szkolenia pracownicy socjalni diagnozowali problemy, potrzeby i planowali działania dotyczące osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

KONSULTACJE
Trafionym w ?dziesiątkę? działaniem projektowym były konsultacje dla realizatorów lub potencjalnych wnioskodawców projektów skierowanych do POKL. Konsultacje odbywały się dwa razy w miesiącu po 8 godzin. Dotyczyły one m.in. pomocy w tworzeniu projektów unijnych (wówczas uczestniczyło do 6 osób w konsultacjach, w trakcie których omawiano przygotowane projekty lub konsultanci wraz z beneficjentem tworzyli zarysy projektu) oraz kwestii związanych z realizacją projektów unijnych (ten rodzaj konsultacji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem). W sumie eksperci udzielili konsultacji i porad 290 osobom.  
Ponadto Biuro Partnerstwa udzieliło wsparcia osobom poszukującym źródeł finansowania swoich pomysłów oraz osobom uczestniczącym w działaniach okołoprojektowych. Łącznie ze wsparcia skorzystało 350 osób.
 
PODSUMOWANIE  
Do realizacji każdego działania projektowego starannie była dobierana kadra merytoryczna i poruszana tematyka. O tym, że były to trafne wybory świadczyła przede wszystkim duża frekwencja na kolejnych szkoleniach i konsultacjach, a także pozytywne wyniki przeprowadzonych ankiet.  
Ostatnim, a zarazem najważniejszym momentem w realizacji projektu było zawiązanie Partnerstwa Powiatowego i podpisanie Porozumienia Partnerskiego przez zainteresowane partnerstwem podmioty z terenu powiatu. Tym samym zostanie osiągnięte zamierzenie ujęte w tytule projektu, do którego dążono przez kolejne 2 edycje projektu: ?zbudujemy partnerstwo powiatowe?.  
Zakładane we wniosku aplikacyjnym cele, rezultaty i produkty zostały osiągnięte, wiele inicjatyw powstałych w ramach projektu, poza planowanymi działaniami, stanowi jego wartość dodaną.    
 
Powiat Kwidzyński serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom projektu za udział i zaangażowanie w realizację działań projektowych.  
Gorące podziękowania należą się również partnerom Projektu: Stowarzyszeniu Eko ? Inicjatywa oraz Powiślańskiej Lokalnej Grupie Działania za zaangażowanie i pomoc w sprawnej realizacji działań szkoleniowych dla beneficjentów Projektu pn. ?Po drugie partnerstwo ? zbudujemy partnerstwo powiatowe? .  
 
 

 Powiat Kwidzyński/Starostwo Powiatowe w Kwidzynie