Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  i Geologii przypomina wszystkim podmiotom korzystającym ze środowiska o obowiązku składania do Marszałka Województwa sprawozdań dotyczących wielkości emitowanych zanieczyszczeń  i wytwarzanych odpadów.

UWAGA:

I.  Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  i innych substancji (Dz.U. Nr 130 z 2009r., poz. 1070 ze zm.) wprowadziła obowiązek składania przez podmioty korzystające ze środowiska rocznych raportów o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.
Zgodnie z ww. ustawą dane te zbierane będą przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Krajowej Bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.
W 2010r udostępniona została publicznie aplikacja internetowa do rejestracji podmiotów gospodarczych podlegających ww. obowiązkowi.

Pierwszy raport należy sporządzić i wprowadzić do Krajowej bazy za rok 2010 w terminie do końca 28 lutego 2011.
W tym roku zobowiązane do sporządzenia raportu są tylko te podmioty, które posiadają pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na emisję.

Raport musi być zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego prowadzania do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2011r. Nr 3 poz. 4).

Wszystkie dodatkowe informacje, komunikaty, formularze elektroniczne, zasady logowania i materiały pomocnicze znajdują się na stronie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami  www.krajowabaza.kobize.pl

II. Zgodnie z art. 37 oraz art. 79c ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243) posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest zobowiązany do sporządzania rocznego   zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwianiu tych odpadów.
Zestawienie należy  sporządzać na  formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach / Dz. U. z 2010r. Nr 249 poz. 1674/
Zbiorcze zestawienie danych,  posiadacz odpadów, w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych, jest zobowiązany przekazywać marszałkowi województwa,  właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Niewykonanie powyższego obowiązku albo nieterminowe wykonanie lub niezgodne ze stanem rzeczywistym podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.
 

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP