Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych dotyczące realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( t.j. dz. U. z ) z dnia 13 lipca 2018 r.

Organizacje pozarządowe – zarówno stowarzyszenia, jak i fundacje, są zobowiązane do przestrzegania przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa nakłada na organizacje, które w myśl ustawy są „instytucjami obowiązanymi”, m. in. obowiązek przyjęcia wewnętrznej procedury dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, .
Definicja dotyczy m. in. :

  1. fundacji, ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40, z 2017 r. poz. 1909 oraz z 2018 r. poz. 723) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność przeprowadzana jest jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
  2. stowarzyszeń, posiadających osobowość prawną, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
  3. Podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu Ustawy o grach losowych ( np. loterie fantowe).

Organizacje, które w myśl definicji wynikającej z ustawy są instytucjami obowiązanymi, muszą spełnić określone obowiązki, które wymienione są w cytowanej ustawie, np. stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego; wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( określa, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej -art. 50 ustawy); identyfikacja i ocena ryzyka, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizowanie obowiązków wynikających z ustawy; wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za wykonanie obowiązków ustawowych; Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Prosimy o zapoznanie się z cytowaną ustawą.
Jeśli Państwa organizacja według powyższej definicji jest instytucją obowiązaną, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, Wydział Rozwoju Powiatu i Polityki Społecznej, tel. 55 646 50 55.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP