BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Załącznik Nr 1
do protokołu z XLIV sesji
Rady Powiatu Kwidzyńskiego  
z dnia 26 kwietnia 2010 r.


Uchwała Nr XLIV/273/2010
Rady Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 26 kwietnia 2010 r. 


w sprawie przyjęcia ?Polityki oświatowej powiatu kwidzyńskiego ? strategia na lata  2010-2015?


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 7 i art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1


 Przyjmuje się ?Politykę oświatową powiatu kwidzyńskiego ? strategia na lata 2010-2015?,  stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kwidzyńskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


 UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym   w zakresie edukacji publicznej. Do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych, w tym szkolnictwa specjalnego. Szczegółowe zadania i kompetencje organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe wynikają z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a także z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Realizacja tych zadań winna odbywać się w oparciu o wytyczone kierunki lokalnej polityki oświatowej i planowanie strategiczne. Starosta Kwidzyński Zarządzeniem Nr 40/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. powołał zespół ds. opracowania strategii oświatowej powiatu kwidzyńskiego. Efektem prac zespołu jest przedkładany projekt ?Polityki oświatowej powiatu kwidzyńskiego ? strategia na lata  2010-2015?. W dokumencie tym przedstawiono szczegółowy raport o stanie oświaty w powiecie kwidzyńskim, wskazano problemy wymagające rozwiązania i zdefiniowano potrzeby lokalnej oświaty na najbliższe lata. Określono priorytety oświatowe oraz cele i zadania, wraz ze wskazaniem sposobów ich realizacji. Misją jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie sprzyjających warunków i skutecznych narzędzi do rozwoju lokalnych szkół i placówek. Przyjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi podjęcie działań, które przyczynią się  do podniesienia poziomu edukacji dzieci i młodzieży powiatu kwidzyńskiego, wpłyną  na poprawę jakości i efektywności zarządzania oświatą, pozwolą na racjonalizację  i optymalizację kosztów w tym obszarze. Powodzenie realizacji wielu zadań dla osiągnięcia założonych celów strategicznych uwarunkowane jest pozyskaniem  środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych, o które powiat będzie aplikował po przyjęciu uchwały. Projekt dokumentu został poddany konsultacjom, w szczególności z przedstawicielami środowisk oświatowych, w tym związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty. Projekt uchwały wraz z załączonym do niej dokumentem został omówiony również na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów Powiatu Kwidzyńskiego.Uchwalona w takim kształcie ?Polityka oświatowa powiatu kwidzyńskiego ? strategia na lata 2010-2015? będzie dokumentem wykorzystywanym jako instrument zarządzania oświatą. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

(Polityka oświatowa powiatu kwidzyńskiego)

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

Unia Europejska

unia europejska

 

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem