Oferta sprzedaży pojazdu do utylizacji przejętych na własność Powiatu Kwidzyńskiego na podstawie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym


Starostwo Powiatowe w Kwidzynie zaprasza do składania ofert cenowych na zakup  pojazdu usuniętego z terenu powiatu kwidzyńskiego w trybie art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym przechowywanego na parkingu strzeżonym firmy V6 S.C. Przemysław Woźniak, Sławomir Kowalski w Baldramie nr 9c, gm. Kwidzyn.
Zaoferowany do odpłatnego przekazania pojazd przeznaczony jest wyłącznie do utylizacji i złomowania,  w trybie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 140 ze zmianami).

Oferty mogą składać wyłącznie podmioty prowadzące stacje demontażu, złomowania i utylizacji pojazdów.
Podmioty powinny posiadać stosowną decyzję wydaną przez właściwy Urząd Marszałkowski oraz zgodę na transport i zbieranie odpadów dopuszczonych do odzysku (kod odpadów – 160104 – zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy).
Oferenci zobowiązani są do odebrania pojazdów na własny koszt w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych na zewnątrz logo oferenta i napisem „Oferta na zakup pojazdów”.

Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinny zawierać:
1)    dane oferenta, dokładny adres, numer telefonu,
2)    proponowaną cenę za pojazd (netto).

Przy ofertach tej samej wartości oferenci zostaną poproszeni o złożenie oferty z ceną ostateczną.

Oferty prosimy składać na piśmie w zamkniętych kopertach w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 29b w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do dnia 17.07.2017 r., do godz. 10.00.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat pojazdów można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 604985453.

Pojazd oferowany do zbycia można obejrzeć, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. 604985453, na parkingu strzeżonym firmy V6 S.C. Przemysław Woźniak, Sławomir Kowalski w Baldramie nr 9c, gm. Kwidzyn od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00.

Powiat Kwidzyński zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży bez podania przyczyn.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2017 r. o godzinie 10.10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b, w sali narad pok. 111.

Wykaz pojazdów przeznaczonych do sprzedaży zawiera załącznik nr 1.

                                    
Starosta Kwidzyński
Jerzy Godzik

Załącznik nr 1 do oferty sprzedaży:

Wykaz pojazdów przeznaczonych do zbycia w celu utylizacji:

LP Rodzaj pojazdu Marka, typ, model Numer VIN Rok produkcji
1 Samochód osobowy Ford Ka WF0BXXWPRBVB05522 1997

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

Decydujmy Razem

decydujmy razem

 

Nieodpł. pomoc prawna

NPP