Drukuj

Projekt „Pomorskie dzieciom”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wnioskodawca

Powiat Kwidzyński, reprezentowany przez grantobiorców:

Główny cel

Wsparcie w walce z epidemią COVID-19, uczestników projektu tj. dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej ( w tym opuszczających pieczę zastępczą) jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówek opiekuńczo-wychowawczych), rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz pracowników organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

Kluczowe działania:

 1. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 2. Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą, celem ich wsparcia  w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19.

 3. Doposażenie pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w sprzęt niezbędny do świadczenia pracy zdalnej.

 4. Warsztaty edukacyjne dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

 5. Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i opiekunów zastępczych.

 6. Zajęcia z terapii ruchem oraz zakup zewnętrznego sprzętu siłowego dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 7. Korepetycje dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, które wyrównają braki spowodowane długotrwałym nauczaniem zdalnym.

 8. Doposażenie placówek w środki i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19.

Planowane rezultaty:

 1. Podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie procesów emocjonalnych poprzez uczestnictwo w grupach wsparcia, warsztatach edukacyjnych, superwizji w trakcie trwania projektu.

 2. Poprawa zdrowia psychicznego i emocjonalnego oraz społecznego poprzez uczestnictwo w indywidualnych wsparciach psychologicznych, psychoterapeutycznych, treningach umiejętności społecznych, korepetycjach w trakcie trwania projektu.

 3. Zakup i wykorzystanie do celów zdalnej pracy oraz walki z pandemią sprzętu komputerowego, sprzętu zewnętrznego do ćwiczeń oraz sprzętu pomocnego w dbaniu o zdrowie.

Projekt objęty jest wymogiem trwałości.

Z działań projektowych skorzysta ogółem 142 uczestników, w tym:

Okres realizacji

Projekt realizowany będzie w okresie październik 2021 – marzec 2023. 

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Budżet 100 % dofinansowania.

Łączny budżet projektu wynosi na rzecz:

– na podstawie umowy nr 27/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. z dnia 16.11.2021r.

Wymóg trwałości w projekcie „Pomorskie dzieciom”

            Grantobiorca zobowiązuje się do zachowania usług zaplanowanych w ramach realizacji projektu „Pomorskie dzieciom”, na podstawie umowy nr 27/U-ROPS-EFS/2021 o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowanego w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zawartej  w dniu 16.11.2021 r. w Gdańsku, po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości równym co najmniej okresowi realizacji grantu, jak również do zachowania instytucjonalnej gotowości do świadczenia tych usług w zakresie zbliżonym do projektu i o podobnej jakości w zależności od potrzeb i wystąpienia popytu na te usługi. W przypadku zakupu środków trwałych w ramach grantu okres trwałości wynosi pięć lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu. 

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczących  liczby  miejsc  oferowanych  przez grantobiorcę po zakończeniu realizacji grantu w okresie trwałości, jak i form wsparcia w ramach usług społecznych objętych wymogiem trwałości.   

Formy wsparcia w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości:

 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 2. Bony edukacyjne dla wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą celem ich wsparcia  w funkcjonowaniu na rynku pracy w dobie pandemii COVID-19.

 3. Warsztaty edukacyjnych dla rodziców/opiekunów rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 4. Warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 5. Warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

            Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu realizacji grantu oferowanych przez grantobiorcę w okresie trwałości, objętych wymogiem trwałości:

PCPR w Kwidzynie:

Okres trwałości miejsc świadczenia usług społecznych: co najmniej do 30.11.2024 roku.

 

Do pobrania: