BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Wydziałem kieruje Sekretarz Powiatu.

Sekretarz Powiatu: Grażyna Krzysztofiak
pok. 113 (I piętro), tel. (055) 646-50-33
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obsługa gospodarcza i administracyjna starostwa
pok. 308 (III piętro), tel. (055) 646-50-26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamówienia publiczne
pok. 207 (II piętro), tel. (055) 646-50-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kadry, Promocja powiatu, ISO
pok. 114 (I piętro), tel. (055) 646-50-16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat Starostwa
pok. 212 (II piętro), tel. (055) 646-50-10
fax (055) 646-50-02,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja
(parter), tel. (055) 646-50-00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Biuro Rady Powiatu, Obsługa Zarządu Powiatu
pok. 217a (II piętro), tel. (055) 646-50-19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

1. W zakresie zapewnienia bieżącej działalności organów powiatu i starostwa:

 1. opracowanie projektu statutu Powiatu i regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz przygotowywanie aktualizacji tych dokumentów;
 2. rejestracja udzielonych przez Starostę Członkom Zarządu i pracownikom Starostwa upoważnień do działania w jego imieniu;
 3. prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Starosty, uchwał Zarządu i Rady powiatu;
 4. prowadzenie centralnego rejestru interpelacji i zapytań radnych, posłów i senatorów;
 5. nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 6. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków obywateli wpływających do Starostwa lub Rady oraz udzielonych odpowiedzi;
 7. inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa;
 8. koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników w ramach polityki zatrudnienia;
 9. prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa;
 10. prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących przeprowadzenia naboru pracowników Starostwa, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, jubileuszy oraz odznaczeń;
 11. współdziałanie z Wydziałem Finansowym w administrowaniu funduszem wynagrodzeń, zakładowym funduszem nagród, funduszem ubezpieczeń społecznych i funduszem pracy;
 12. realizacja zadań związanych z planowaniem i rozliczaniem budżetu Starostwa,  w zakresie utrzymania administracji samorządowej i realizującej zadania zlecone;
 13. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej, wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu socjalnym;
 14. zabezpieczenie i wdrażanie przestrzegania w starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 15. prowadzenie punktu informacyjnego – kancelarii ogólnej Starostwa;
 16. obsługa administracyjno-gospodarcza Starostwa i administrowanie budynkiem.
 17. prowadzenie archiwum zakładowego;
 18. stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w działalności Starostwa;
 19. obsługa administracyjna sesji rady powiatu, komisji rady i posiedzeń Zarządu;
 20. prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami wyborczymi w samorządzie terytorialnym;
 21. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz bieżąca kontrola funkcjonowania strony internetowej Powiatu i strony wewnętrznej Starostwa;
 22. wydawanie w imieniu Starosty lub Zarządu oświadczeń lub sprostowań;
 23. wdrażanie i administrowanie Systemem Zarządzania Jakością;
 24. wydawanie zezwoleń na działalność gospodarczą z zakresu drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
 25. wyrażanie zgody na zatrudnianie osoby niemającej obywatelstwa polskiego ani karty stałego pobytu w Polsce w drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne  i fizyczne;
 26. współdziałanie i nieodpłatne udzielanie pomocy technicznej organom celnym przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa;
 27. prowadzenie rejestru oświadczeń majątkowych;
 28. prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych powiatu.

2. Z zakresu administracji rządowej:

 1. realizacja zadań nałożonych na powiat ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Karty usług:

PROCEDURY WYDZIAŁOWE

Tematyka

Potrzebne dokumenty

Opłaty

1. Zezwolenie na prowadzenie na terytorium Polski działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prywatne i fizyczne.

2. Wymagane załączniki:

a) osoba fizyczna lub spółka nie mająca osobowości prawnej:

 • wypis z paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • odpis pełnomocnictwa o ile wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub zezwolenia na utworzenie przedstawicielstwa,
 • dokument stwierdzający, że zostały zrealizowane dewizowe wkłady inwestycyjne,
 • odpis umowy spółki w razie gdy jest zamierzone prowadzenie działalności w formie spółki nie mającej osobowości prawnej, z siedzibą za granicą.

b) osoby prawne i spółki utworzone przez zagraniczne podmioty z wyłącznym ich udziałem, z siedzibą w Polsce:

 • odpis aktu założycielskiego (statutu, umowy) osoby prawnej,
 • wypis z rejestru lub zaświadczenie stwierdzające o utworzeniu zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w państwie, na terytorium którego osoba została zarejestrowana,
 • odpis pełnomocnictwa o ile wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub zezwolenia na utworzenie przedstawicielstwa,
 • dokument stwierdzający, że zostały zrealizowane dewizowe wkłady inwestycyjne

Spółki z udziałem osób krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych dostarczają ponadto zezwolenie dewizowe na zawarcie umowy spółki i na wniesienie udziałów.     

Opłaty:

616 zł za wydanie zezwolenia.

 *Na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada września 2012 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z póź. zm.), zwolnione od opłaty skarbowej są organizacje pożytku publicznego, jeżeli m. in. składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja