BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

Skarbnik Powiatu: Ewa Bejgrowicz
pok. 210b (II piętro), tel. (55) 646-50-13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego: Wioletta Kanios
pok. 211b (II piętro), tel. (55) 646-50-12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. planowania budżetu i analiz: Joanna Zabłońska
pok. 210 (II piętro), tel. (55) 646-50-40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. planowania wieloletniego oraz księgowości budżetowej: Małgorzata Torbowska
pok. 210 (II piętro), tel. (55) 646-50-40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. księgowości budżetowej: Anna Rogala
pok. 210 (II piętro), tel. (55) 646-50-40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac: Elżbieta Jaśtak
pok. 211 (II piętro), tel. (55) 646-50-38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. dochodów budżetowych, likwidatury i ewidencji podatku VAT: Dorota Rzosińska
pok. 211 (II piętro), tel. (55) 646-50-38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. księgowości wydatków budżetowych: Grażyna Czarnecka
pok. 211 (II piętro), tel. (55) 646-50-38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowisko ds. księgowości dochodów budżetowych: Justyna Redmer
pok. 211b (II piętro), tel. (55) 646-50-12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Skarbnika Powiatu należy w szczególności:

 1. pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu powiatu,
 2. opracowywanie danych do projektu budżetu powiatu,
 3. przekazywanie wydziałom starostwa, zakładom i jednostkom budżetowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektowaniem budżetu,
 4. opracowywanie uchwał w sprawie projektu budżetu powiatu oraz jego zmian,
 5. przekazywanie zakładom i jednostkom budżetowym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, przyjętych w uchwale budżetowej powiatu,
 6. nadzorowanie i analiza wykonania budżetu powiatu przez Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu,
 7. przygotowanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu,
 8. informowanie na bieżąco Zarządu o wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem budżetu powiatu,
 9. opiniowanie projektów uchwał Zarządu i Rady powodujących skutki finansowe,
 10. kontrasygnowanie dokumentów powodujących powstanie zobowiązań majątkowych,
 11. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej i ich zmian,
 12. sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem sprawozdawczości budżetowej Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
 13. nadzorowanie i kontrolowanie prowadzonej dokumentacji finansowej Starostwa,
 14. nadzorowanie przestrzegania procedur wewnętrznej kontroli finansowej Starostwa,
 15. nadzorowanie zadań i obowiązków powierzonych głównemu księgowemu Starostwa, które wynikają z przepisów,
 16. sprawowanie nadzoru nad pracą Wydziału Finansowego.

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego zajmuje stanowisko odrębne, podległe Skarbnikowi Powiatu.

Do zadań Głównego Księgowego Starostwa w szczególności należy:

 1. zorganizowanie  i  prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 2. zorganizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w sposób zapewniający prawidłowy przebieg operacji gospodarczych, ochronę majątku będącego w posiadaniu starostwa oraz kontrolę zdarzeń gospodarczych,
 3. bieżące  i  prawidłowe   prowadzenie   księgowości  oraz  sporządzanie             sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 4. dokonywanie  wyceny aktywów, pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej  Starostwa  Powiatowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:
 1. wykonywaniu  dyspozycji  środków  pieniężnych  będących w dyspozycji starostwa zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 2. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 3. terminowym i prawidłowym ściąganiu należności Starostwa Powiatowego,
 4. terminowym i prawidłowym opłacaniu zobowiązań Starostwa Powiatowego,
 5. nadzór nad terminowością i prawidłowością wypłat wynagrodzeń oraz innych należności i świadczeń pracowniczych,
 1. dokonywanie w ramach wewnętrznej kontroli finansowej:
 1. wstępnej i bieżącej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym  starostwa  oraz harmonogramem dochodów i wydatków starostwa,
 2. wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowo-księgowych stanowiących  podstawę  operacji  gospodarczych  i  finansowych  będących przedmiotem księgowania,
 1. zapewnienie  właściwego   przechowywania  i  zabezpieczenia  dokumentów    finansowo-księgowych, ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji sprawozdań,
 2. współdziałanie w opracowaniu materiałów przygotowawczych do projektu budżetu     powiatu,
 3. współdziałanie w opracowaniu projektu budżetu powiatu lub jego zmian,
 4. opracowywanie   projektów  przepisów  wewnętrznych  wydanych  przez starostę, a dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentacji finansowo-księgowej, procedur kontroli finansowej,  zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 5. nadzorowanie  całokształtu  prac  z zakresu rachunkowości wykonywanych przez   poszczególnych pracowników starostwa,
 6. współpracowanie  z  PUW w Gdańsku, RIO w Gdańsku, bankami oraz innymi jednostkami i kontrahentami Starostwa Powiatowego w zakresie wzajemnych rozliczeń,
 7. kierowanie pracą wydziału finansowego zapewniając w szczególności:    
 1. prawidłową organizację pracy wydziału finansowego i kontrolę pracy, podległych pracowników,
 2. terminowe i rzetelne załatwianie spraw,
 3. prawidłowe przygotowanie i wydawanie przez wydział dokumentów,
 4. dyscyplinę pracy i podnoszenie kwalifikacji podległych pracowników.
 1. w zakresie kierowania pracownikami:
 1. organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 3. organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
 4. dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
 5. egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 7. zapoznanie nowo zatrudnionych pracowników z zakresem ich obowiązków oraz z bezpiecznymi metodami wykonywania pracy, zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy oraz sposobie ich uniknięcia, zgodnie z programem szkolenia stanowiskowego,
 8. niezwłoczne powiadomienie przełożonego, przedstawiciela załogi, służbę bhp o zaistniałym wypadku na terenie zakładu oraz zabezpieczenie miejsca wypadku przed dostępem osób postronnych.

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 1. planowanie i wykonywanie budżetu powiatu:
 1. sporządzanie projektu budżetu powiatu i jego zmian,
 2. sporządzanie układu wykonawczego budżetu powiatu,
 3. informowanie podległych zakładów i jednostek o wielkości dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu przyjętych w uchwale budżetowej powiatu,
 4. sporządzanie i nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków oraz informowanie podległych jednostek o przyjętym harmonogramie,
 5. czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków na zadania realizowane w ramach budżetu,
 6. opracowywanie projektu planu finansowego oraz jego realizacji dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconej powiatowi,
 1. sporządzanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej powiatu:
 1. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu,
 2. sporządzanie zbiorczych sprawozdań z działalności finansowej oraz budżetowej powiatu zgodnie z terminami ustawowymi,
 3. przygotowywanie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu,
 4. rozliczanie dotacji celowych otrzymanych od dysponentów budżetu państwa,
 1. opracowywanie prognoz finansowych dla powiatu:
 1. sporządzanie analiz dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 2. opracowywanie rocznych i wieloletnich prognoz finansowych dla powiatu,
 3. przygotowywanie analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania kredytów i pożyczek, w przypadku podjęcia takiej decyzji przez zarząd,
 1. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej powiatu,
 2. prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej starostwa jako jednostki budżetowej, a w szczególności:
 1. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej starostwa w celu realizacji zadań ujętych w planie finansowym starostwa,
 2. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy celowych oraz ZFŚS,
 3. prowadzenie obsługi kasowej konta depozytowego i innych kont,
 4. prowadzenie ewidencji zbiorczej podatku VAT dla potrzeb ustalenia zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku, sporządzanie i terminowe przekazywanie pliku JPK_VAT,
 5. prowadzenie ewidencji i windykacji należności powiatu, w tym przyjmowanie wniosków dłużników w sprawie odroczenia, umorzenia należności powiatu,
 6. prowadzenie ewidencji księgowej majątku starostwa wg klasyfikacji środków trwałych oraz rozliczanie sporządzonej inwentaryzacji środków trwałych,
 7. prowadzenie spraw płacowych pracowników starostwa oraz rozliczanie składek i podatku z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu:
 • umów o pracę,
 • umów zlecenia i o dzieło,
 • diet radnych,
 1. prowadzenie kontroli dokumentów finansowych pod względem rachunkowym,
 2. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania dotyczącymi gospodarki finansowej,
 3. prowadzenie ewidencji weksli in-blanco,
 4. opracowywanie zarządzeń wynikających z ustawy o rachunkowości (m.in. dot. zakładowego planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji kontroli wewnętrznej, instrukcji kasowej),
 1. sporządzanie  skonsolidowanych  rozliczeń podatku VAT Powiatu Kwidzyńskiego:
 1. przyjmowanie i weryfikacja rejestrów cząstkowych VAT jednostek organizacyjnych powiatu, sporządzanie rejestrów zbiorczych VAT,
 2. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji cząstkowych VAT jednostek organizacyjnych powiatu, terminowe sporządzanie i przekazywanie deklaracji zbiorczej VAT do Urzędu Skarbowego,
 3. przyjmowanie i weryfikacja plików jednostkowych JPK_VAT jednostek organizacyjnych powiatu, terminowe sporządzanie i przekazywanie pliku głównego JPK_VAT do Ministerstwa Finansów,
 4. prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi,
 5. prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym, terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych do Urzędu Skarbowego w zakresie podatku VAT.

Z zakresu administracji rządowej:

 1. prowadzenie ewidencji i windykacja należności dochodów Skarbu Państwa, w tym przyjmowanie wniosków dłużnika w sprawie odroczenia, umorzenia należności.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja