BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

Pełnomocnik Starosty: Magdalena Koplin
pok. 109b I piętro, tel. (055) 646-50-61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Stanowiska ds. wykonywania zadań administracji architektoniczno-budowlanej
pok. 109, 110 (I piętro) tel. (055) 646-50-48, (055) 646-50-22,

Ogólny zakres działalności Wydziału Architektury i Budownictwa: 

Do zakresu działania stanowisk pracy architektury i budownictwa należy wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w szczególności:

1/ przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane, 

2/ prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji, postanowień, zgłoszeń i zaświadczeń, 

3/ przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, postanowień i zgłoszeń wynikających z ustawy Prawo budowlane,

4/ uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w wspólnych czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,

5/ przygotowywanie polecenia starosty właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi wynikającego z prowadzoną budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych, 

6/ opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i projektów studium pod względem przyjętych rozwiązań,

7/ uzgadnianie projektów planów miejscowych,

8/ zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych dla ochrony dóbr kultury, 

9/ wnioskowanie do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych, ruchomych oraz kolekcji zabytków, 

10/ przygotowywanie zaświadczenia, że lokal spełnia wymogi uznania go za samodzielny lokal mieszkalny, 

11/ przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego, stanowiących podstawę do przyznania dodatku mieszkaniowego, 

12/ potwierdzanie oświadczeń zamawiających wykonywanie inwestycji w zakresie infrastruktury towarzyszącej o przeznaczeniu jej w stopniu powyżej 60% na cele budownictwa mieszkaniowego, 

13/ sporządzanie sprawozdawczości budowlanej na potrzeby organów budowlanych i GUS, 

14/ przygotowanie archiwalnej dokumentacji budowlanej obiektów budowlanych i przekazywanie jej do archiwów Starostwa, tworzenie rejestrów tych dokumentacji i udostępnianie ich na wniosek Inwestora.

15/ prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska, poprzedzającego wydanie pozwolenia na budowę obiektów mających wpływ na środowisko naturalne, upublicznienie wyników tego postępowania.

16/ w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po upoważnieniu przez właściwego ministra, udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Karty usług:

  1. WOI/01 - WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTÓW KUBATUROWYCH I LINIOWYCH,  np. budynku mieszkalnego, garażowego, gospodarczego, handlowego, magazynowego, linii energetycznej, wodociągowej, itp.,
  2. WOI/02 - ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH, np. budynki mieszkalne jednorodzinne, mała architektura, przyłącza, budynki gospodarcze i garaże do 35m2, drobne roboty budowlane,
  3. WOI/03 - WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ OBIEKTÓW ZALICZANYCH DO MOGĄCYCH POGORSZYĆ ŚRODOWISKO LUB POGARSZAJĄCYCH ŚRODOWISKO,
  4. WOI/04 - WYDAWANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NA ROBOTY BUDOWLANE, np. montaż gazu w lokalu, przebudowa mieszkania, itp.,
  5. WOI/05 - ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA, np. z mieszkania na lokal użytkowy i odwrotnie, zmiana użytkowania z jednej działalności lub lokalu na inny, itp.,
  6. WOI/06 - ZMIANA DECYZJI - POZWOLENIA NA BUDOWĘ POZWOLENIE NA ROBOTY BUDOWLANE,
  7. WOI/07 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU,
  8. WOI/08 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POTWIERDZENIU POWIERZCHNI BUDYNKU JEDNORODZINNEGO,
  9. WOI/09 - PRZENIESIENIE DECYZJI / ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH (z jednego inwestora na drugiego).

 

Do pobrania:

Poradnik "ZANIM ZACZNIESZ BUDOWAĆ"

 

PROCEDURY WYDZIAŁOWE

Rodzaj sprawy

Wymagane dokumenty

Opłaty *

Zgłoszenie robót budowlanych (art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 " Prawo Budowlane " (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 2010r. tekst jednolity)

1. Wniosek  "Zgłoszenie robót budowlanych" (druk 1)(druk B4)(druk B2); w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia (zwięzły opis planowanych robót, rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych).

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B3).

3. W zależności od potrzeb:

-  szkice lub rysunki ,
-  odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
-  projekt usytuowania obiektu w terenie (mapa z lokalizacją planowanych robót z określeniem odległości od istniejących obiektów i granic działki).

4. dowód zapłaty opłaty skarbowejjeżeli w wynikuzgłoszenia zostanie dokonana czynność urzędowa

jeżeli w  wyniku zgłoszenia zostanie dokonana czynność urzędowa - składający zgłoszenie zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub na konto Burmistrza Miasta Kwidzyna:

 6683 00000 9000 8210 7200 00020 PBS Kwidzyn

- jeżeli w wyniku zgłoszenia nie zostaje dokonana czynność urzędowa ani nie zostaje wydany dokument zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej

Pozwolenie na budowę  (art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 " Prawo Budowlane " (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 2010r. tekst jednolity)
art. 29 i 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 " Prawo Budowlane " (Dz.U. nr 243 poz. 1623 z 2010r. tekst jednolity)
1. Wniosek o pozwolenie na budowę (druk B1)(druk B4).

2. Projekt budowlany w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz dokumentami stwierdzającymi przygotowanie zawodowe projektanta do wykonania projektu, aktualnymi na dzień opracowania projektu (zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz decyzja o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane).

3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B3).

4. Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja na lokalizację inwestycji celu publicznego, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. W przypadku projektów zawierających nowe rozwiązania techniczne nie mające podstaw w przepisach i Polskich Normach, należy dołączyć specjalistyczną opinię, o której mowa w art.33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

6. W przypadku lokalizacji inwestycji na terenach rolnych lub leśnych należy dołączyć decyzję o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej lub leśnej (Wydział Ochrony Środowiska tut. Starostwa lub Nadleśnictwo).

7. W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy dołączyć raport o oddziaływaniu na środowisko lub informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierającym dane o jego wpływie na środowisko.

8. dowód zapłaty opłaty skarbowej w/g tabeli

 

Opłata skarbowa:

opłata za wydanie pozwolenia na budowę nowego obiektu oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym wynosi:

- budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna za każdy m2 powierzchni użytkowej - 1 zł (nie więcej niż 539 zł),

budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł,

- innego budynku - 48 zł,-studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł,-                                                        

budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł,

- sieci wodociągowych kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi  - 2143 zł,

- sieci wodociągowych kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1km - 105zł,

- innych budowli - 155zł,

- urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł,

-  na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych za pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie robót rozbiórkowych (art. 31 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego)

1. Wniosek  "Zgłoszenie robót rozbiórkowych" (druk 4), w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia (zwięzły opis planowanych robót, rodzaj zastosowanych materiałów budowlanych),

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B3),

3. W zależności od potrzeb:

"  szkice lub rysunki ,

"  odpowiednie pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

4. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją obiektu.

5. dowód zapłaty opłaty skarbowejjeżeli w wynikuzgłoszenia zostanie dokonana czynność urzędowa

Obowiązuje opłata skarbowa:

 -  jeżeli w  wyniku zgłoszenia zostanie dokonana czynność urzędowa - składający zgłoszenie zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub na konto Burmistrza Miasta Kwidzyna:

 6683 00000 9000 8210 7200 00020 PBS Kwidzyn

- jeżeli w wyniku zgłoszenia nie zostaje dokonana czynność urzędowa ani nie zostaje wydany dokument zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej

Pozwolenie na rozbiórkę (art. 33 ust 4 Prawa budowlanego)

1. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (druk B1)(druk B4),

2. Zgoda właściciela obiektu,

3. Szkic usytuowania obiektu budowlanego,

4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

6. Pozwolenia, uzgodnienia innych organów a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi (np. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),

7. W zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu.

8. dowód zapłaty opłaty skarbowej w/g tabeli

Opłata skarbowa:

opłata za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego)

1. Wniosek "Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania" (druk 5), w zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu lub jego części,

2. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu w stosunku do granic działki i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,

3. Zwięzły opis techniczny określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,

4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B3),

5. Zaświadczenie wójta, burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6. W przypadku podjęcia lub zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń " do zgłoszenia należy dołączyć ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

7. W zależności od potrzeb " pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,

8. dowód zapłaty opłaty skarbowejjeżeli w wynikuzgłoszenia zostanie dokonana czynność urzędowa

*  Zmiana sposobu użytkowania wymagająca wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę rozstrzygana jest w decyzji o pozwoleniu na budowę.

 -  jeżeli w  wyniku zgłoszenia zostanie dokonana czynność urzędowa " składający zgłoszenie zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub na konto Burmistrza Miasta Kwidzyna:

 6683 00000 9000 8210 7200 00020 PBS Kwidzyn

- jeżeli w wyniku zgłoszenia nie zostaje dokonana czynność urzędowa ani nie zostaje wydany dokument zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej

Przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora (art. 40 Prawa budowlanego)

1. Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora (druk 6),

2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B3) wypełnione przez "nowego" inwestora,

3. Dziennik budowy (jeżeli został wydany),

4. Oświadczenie inwestora, na rzecz którego zostało wydane pozwolenie na budowę o zrzeczeniu się wszystkich praw wynikających z decyzji o pozwoleniu na budowę,

5. Oświadczenie "nowego" inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w przenoszonej decyzji o pozwoleniu na budowę

6. dowód zapłaty opłaty skarbowej w/g tabeli

opłata za przeniesienie decyzji - 90 zł

Zmiana decyzji wynikająca ze zmiany projektu w trakcie trwania inwestycji (art. 36a Prawa budowlanego)

1. Wniosek (druk B1)(druk B4),

2. Wszelkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę zawiera punkt 2 (pozwolenie na budowę), stosuje się je odpowiednio do zakresu zmian.

3. dowód zapłaty opłaty skarbowej w/g tabeli

- składający wniosek zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 50% kwoty wydanego pozwolenia na konto Urzędu Miejskiego w Kwidzynie lub na konto Burmistrza Miasta Kwidzyna:

 6683 00000 9000 8210 7200 00020 PBS Kwidzyn)

Potwierdzenie powierzchni użytkowej zabudowy jednorodzinnej (§5 ust. 2 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych " Dz. U. nr 156, poz. 1817 z 2001 r.)

1. Wniosek (druk 8),

2. Projekt budynku z zestawieniem powierzchni poszczególnych pomieszczeń mieszkania, inwentaryzację budowlaną lub oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zwolniony z opłaty skarbowej

Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali (art. 2 ustawy z dnia 24. 06. 94r o własności lokali Dz. U. nr 80, poz. 903 z 2000 r.)

1. Wniosek (druk 9),

2. Szkic lokalu wykonany przez osobę uprawnioną.

3. dowód zapłaty opłaty skarbowej w/g tabeli

opłata wydanie zaświadczenia - 17 zł

Wydanie dziennika budowy (art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego)

1. Wniosek o wydanie dziennika budowy(druk 10) Opłata za dziennik budowy ( cena sprzedaży):

- dla bardzo małych obiektów budowlanych - 6zł,
- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych - 8zł,
- dla dużych obiektów budowlanych - 11 zł,
- dodatkowy - 11zł.

 

!! UWAGA !!

Podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,  nie podlegają opłacie skarbowej !!

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja