BIP

Link do biuletynu informacji publicznej

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY, REWIDENT - Krzysztof Zienkiewicz
pok. 120 I piętro, tel. (055) 646-50-47,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:
 

 1. przygotowywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania powiatu, starostwa powiatowego i przygotowywanie planu audytu wewnętrznego w oparciu o powyższe analiz,
 2. przeprowadzanie audytu przez:
 1. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawdzania z wykonania budżetu przez następcze sprawozdania,
 2. dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych,
 3. dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.
 1. na wniosek zarządu powiatu lub starosty w szczególnie uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem,
 2. prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego,
 3. prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego,
 4. sporządzanie protokołów z narad zamykających audyt wewnętrzny,
 5. sporządzanie sprawozdań z audytu wewnętrznego,
 6. rozpatrywanie wniesionych wyjaśnień lub zastrzeżeń przez kierownika jednostki objętej audytem,
 7. sporządzanie notatek informacyjnych na wniesione wyjaśnienia lub zastrzeżeniach,
 8. sporządzanie okresowych informacji o przeprowadzonych audytach wewnętrznych i przedkładanie ich staroście. Informację sporządza się w pierwszym kwartale za rok poprzedni.

Do zadań rewidenta należy w szczególności

 1. opracowywanie rocznych planów kontroli,
 2. przeprowadzanie kontroli w starostwie powiatowym, jednostkach powiatowych, inspekcjach, służbach i strażach, poszczególnych zagadnień należących do zadań powiatu, określonych rocznym planem kontroli,
 3. przygotowywanie wystąpień pokontrolnych i przedkładanie ich do podpisu staroście,
 4. prowadzenie planów, ewidencji i rejestrów związanych z prowadzonymi kontrolami,
 5. przygotowywanie wniosków zawiadamiających o naruszeniu przepisów prawa przez kierowników kontrolowanych jednostek,
 6. opracowywanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli, ich wyników oraz uzyskanych efektów poprawy i przedkładanie ich staroście do końca stycznia każdego roku,
 7. sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdań wynikających z przepisów szczegółowych,
 8. przygotowywanie i przedkładanie zarządowi powiatu informacji wynikających z przeprowadzonych kontroli.

BIP

 

Ankieta

iso

 

Rezerwacja kolejki

rezerwacja kolejki

 

ZDOLNI Z POMORZA

zdolnizpomorza

 

A- A A+

RSS-Icon

Wyszukiwarka

ISO 9001:2015

h-9001 170

 

Unia Europejska

unia europejska

 

ZPP

zpp

 

POMOC PRAWNA

NPP

 

Geodezja

geodezja