Drukuj

Ogłoszenie Wojewody Pomorskiego o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku.

Termin składania ofert mija 30 kwietnia br.
Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
Poniżej link do strony Urzędu Wojewódzkiego, BiP, gdzie została umieszczona informacja o otwartym konkursie wraz z umieszczonymi niezbędnymi formularzami i załącznikami.

https://www.gdansk.uw.gov.pl/5197-pomoc-spoleczna-otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych