Drukuj

Udzielono zamówienie publiczne na wykonanie "koncepcji budowy sieci publicznych punktów dostępu do Internetu"

firmie "Biuro Studiów i Projektów Łączności Przedsiębiorstwo Państwowe" w Warszawie.


Z w/w firmą zawarto umowę.