Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Informacje o radzie powiatu

Funkcjonujący obecnie samorząd terytorialny rozpoczął działalność w 1990 roku, kiedy to powołano samorząd terytorialny w gminie. Etap tworzenia następnych szczebli przypadł na rok 1998, kiedy to Sejm przyjął ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie wojewódzkim.

W październiku 1998 r. odbyły się wybory do samorządu terytorialnego. Po przerwie trwającej od 1972 r., kiedy to nastąpiła likwidacja Powiatowych Rad Narodowych, mieszkańcy wybrali 35 radnych do rady powiatu. W powiecie kwidzyńskim zostali nimi: Andrzej Baczewski, Bohdan Baran, Antoni Barganowski, Roman Bera, Zbigniew Biesiekierski, Stanisław Borcuch, Zbigniew Czermiński, Karol Czyżewski, Włodzimierz Dawidowski, Jerzy Godzik, Mirosław Górski, Andrzej Hajdukiewicz, Jan Homa, Maria Kempińska-Gawrońska, Kazimierz Kończalski, Zygmunt Krukowski, Andrzej Krzysztofiak, Paweł Maciejewski, Lech Makowski, Ireneusz Niziołek, Jerzy Nowak, Władysław Paciorek, Anna Ronowska, Zbigniew Sitko, Marek Sitnicki, Bożena Skrajda, Lech Stawicki, Ryszard Szczukowski, Jolanta Szulc, Leszek Jerzy Świerczek, Manfred Thiel, Józef Tul, Wojciech Weryk, Aleksander Zorena i Andrzej Zwolak.

Na pierwszej sesji nowo wybranej rady powiatu, która odbyła się 30 października 1998 r. dokonano wyboru przewodniczącego rady - Mirosława Górskiego oraz zastępców przewodniczącego - Bożeny Skrajdy i Zbigniewa Biesiekierskiego. Na sesji w dniu
7 listopada 1998 r. radni wybrali na starostę kwidzyńskiego Leszka Czarnobaja. Następnie na wniosek starosty wybrano zarząd powiatu w składzie: wicestarosta Andrzej Fortuna oraz Karol Czyżewski, Jan Homa, Urszula Marchlik i Arwid Żebrowski - członkowie zarządu. Powołano również Ewę Bejgrowicz na stanowisko skarbnika powiatu oraz Ryszarda Mówińskiego na stanowisko sekretarza powiatu.

Działalność statutową powiat rozpoczął 1 stycznia 1999 r. wykonując określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Działalność organów powiatu, jakimi są rada i zarząd powiatu, opiera się o ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, inne ustawy oraz ustanowiony przez radę powiatu statut. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym, natomiast zarząd jest organem wykonawczym, który wykonuje uchwały rady powiatu oraz zadania powiatu określone przepisami prawa. Zarząd powiatu kwidzyńskiego realizuje zwoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych (w tym powiatowego urzędu pracy).

W pierwszej kadencji rady powiatu nastąpiły zmiany na stanowiskach przewodniczącego i zastępców przewodniczącego rady powiatu. W kwietniu 2001 r. przewodniczącym rady został Zygmunt Krukowski, zaś jego zastępcami Stanisław Borcuch i Zbigniew Sitko. Równocześnie nastąpiły zmiany w składzie zarządu powiatu. W miejsce Karola Czyżewskiego i Arwida Żebrowskiego wybrano Zbigniewa Sitkę, a po jego rezygnacji Andrzeja Zwolaka. Po zmianach władze powiatowe sprawowały swoje funkcje do końca kadencji.

W trakcie pierwszej kadencji następowały także zmiany osobowe w składzie rady. Z mandatu radnego zrezygnowali: Jerzy Godzik, Andrzej Krzysztofiak i Karol Czyżewski, zaś ich mandaty objęli: Kazimierz Samulewski, Halina Hejna i Jacek Wilke.

Działalność pierwszej kadencji rady powiatu zakończyła się w październiku 2002 r.

27 października 2002 r. odbyły się wybory samorządowe. W czterechokręgach wyborczych, na które podzielono powiat, mieszkańcy wybrali 21 radnych. Zostali nimi: Antoni Barganowski, Leszek Czarnobaj, Włodzimierz Dawidowski, Andrzej Fortuna, Bogusław Gajdamowicz, Jerzy Godzik, Jerzy Grabowski, Anna Kołakowska, Kazimierz Kończalski, Jerzy Luty, Bogdan Pawłowski, Sławomir Słupczyński, Ryszard Szczukowski, Jolanta Szulc, Marek Szwangruber, Jerzy Śnieg, Mariusz Wesołowski, Leszek Wiśniewski, Andrzej Wypych, Aleksander Zorena i Andrzej Zwolak.

W czasie pierwszej sesji nowej kadencji rady w dniu 13 listopada 2002 r. na przewodniczącego rady wybrano Jerzego Godzika, jego zastępcami zostali Jerzy Śnieg i Leszek Wiśniewski. Starostą kwidzyńskim i wicestarostą zostali ponownie Leszek Czarnobaj i Andrzej Fortuna. Członkami zarządu powiatu wybrano Bogusława Gajdamowicza i Justynę Kozłowską. Na stanowiskach skarbnika i sekretarza powiatu pozostali Ewa Bejgrowicz i Ryszard Mówiński.

W listopadzie 2002 r. nastąpiły zmiany w składzie rady powiatu. Z mandatów zrezygnowali: Jerzy Grabowski, Bogdan Pawłowski, Andrzej Fortuna i Leszek Czarnobaj. Nowymi radnymi zostali: Tadeusz Mikulski, Marek Szulc, Zbigniew Sitko i Ireneusz Niziołek.

W czerwcu 2003 r. Ireneusz Niziołek zrezygnował ze sprawowania funkcji radnego. Jego mandat objął we wrześniu 2003 r. Andrzej Pliszka. 

1 maja 2005 r., po pisemnej rezygnacji, wygasł mandat radnego Andrzeja Wypycha, którego zastąpiła od dnia 30 maja Krystyna Kopisto, zaś z dniem 28 sierpnia 200 6r. w związku ze złożoną pisemną rezygnacją wygasł mandat radnego Mariusza Wesołowskiego. Ze względu na zbliżające się wybory samorządowe mandat nie został obsadzony.

Działalność drugiej kadencji rady powiatu zakończyła się w październiku 2006 r.

Dnia 12 listopada 2006 r. odbyły się wybory samorządowe, które wyłoniły skład trzeciej kadencji Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Mieszkańcy powiatu wybrali: Antoniego Barganowskiego,  Zdzisława Biesiekierskiego, AndrzejaFortunę, Jerzego Godzika, Jerzego Grabowskiego, Andrzeja Hajdukiewicza, Kazimierza Kończalskiego, Krzysztofa Krzeszowskiego, Andrzeja Krzysztofiaka, Jadwigę Lizińską, Bogdana Pawłowskiego, Andrzeja Rozmusa, Ewę Schneider, Sławomira Słupczyńskiego, Czesława Szmiendowskiego, Jana Szmiendowskiego, Marka Szulca, Jerzego Śniega, Jana Złotnika, Aleksandra Zorenę, Andrzeja Zwolaka.

Na pierwszej sesji, która odbyła się dnia 27 listopada 2006 r. wybrano Andrzeja Zwolaka nastanowisko Przewodniczącego Rady.

Rada podjęła także uchwały o wygaśnięciu mandatów Jerzego Grabowskiego, Andrzeja Krzysztofiaka i Bogdana Pawłowskiego wskutek ich wyboru na stanowiska wójtów i burmistrzów. Wygasłe mandaty zostały objęte przez: Leszka Wiśniewskiego, Bożenę Kwiatkowską i Jędrzeja Krasińskiego. Nowi radni złożyli ślubowanie na sesji, która odbyła się dnia 4 grudnia 2006 r. Na tej samej sesji dokonano wyboru Antoniego Barganowskiego i Aleksandra Zoreny na stanowiska wiceprzewodniczących rady powiatu. Starostą Kwidzyńskim został Jerzy Godzik, Wicestarostą - Andrzej Fortuna, zaś członkami zarządu Ewa Dobaczewska i Małgorzata Wodejko. Nowo wybrany starosta i wicestarosta złożyli rezygnacje z mandatów radnego. Zwolnione mandaty zostały obsadzone na sesji w dniu 29 stycznia 2007 r. przez Katarzynę Opacką i Andrzeja Pliszkę.

W styczniu 2007 r. radny Sławomir Słupczyński rezygnował ze sprawowania funkcji radnego powiatowego. Z dniem 26 marca 2007 r. mandat objęła Anna Ronowska.

Działalność trzeciej kadencji rady powiatu zakończyła się w październiku 2010 r.

Dnia 21 listopada 2010 r. odbyły się wybory samorządowe, które wyłoniły skład czwartej kadencji Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Mieszkańcy powiatu wybrali: Antoniego Barganowskiego,Zdzisława Biesiekierskiego, Włodzimierza Dawidowskiego, Andrzeja Fortunę, Jerzego Godzika, Mirosława Górskiego, Jerzego Grabowskiego, Andrzeja Hajdukiewicza, Zbigniewa Kobana, Kazimierza Kończalskiego, Krystynę Łapacz, Krzysztofa Michalskiego, Katarzynę Opacką, Andrzeja Rupietę, Bożenę Rybus, Andrzeja Słowińskiego, Jolantę Szulc, Marka Szulca, Jerzego Śniega, Grzegorza Wojtasia, Andrzeja Zwolaka.

Na pierwszej sesji, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. wybrano Jerzego Śniega nastanowisko Przewodniczącego Rady, dokonano wyboru zarządu powiatu w składzie: Jerzy Godzik - starosta Kwidzyński, Andrzej Fortuna - wicestarosta, Danuta Woronowicz, Włodzimierz Dawidowski - członkowie zarządu oraz podjęto uchwały o wygaśnięciu mandatów radnych Krzysztofa Michalskiego, Jerzego Godzika, Andrzeja Fortuny, Włodzimierza Dawidowskiego. Zwolnione mandaty zostały obsadzone na sesji w dniu 10 stycznia 2011 r. przez: Annę Ronowską, Tomasza Frejnagiela, Piotra Widza i Zbigniewa Biesiekierskiego.

Działalność czwartej kadencji rady powiatu zakończyła się w listopadzie 2014 r.

Dnia 16 listopada 2016 r. odbyły się wybory samorządowe, które wyłoniły skład piątej kadencji Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Mieszkańcy powiatu wybrali: Antoniego Barganowskiego, Romana Berę, Włodzimierza Dawidowskiego, Andrzeja Fortunę, Jerzego Godzika, Mirosława Górskiego, Jerzego Grabowskiego, Halinę Jabłońską, Zbigniewa Kobana, Kazimierza Kończalskiego, Jadwigę Lizińską , Krystynę Łapacz, Andrzeja Rupietę, Bożenę Rybus, Ewę Stec , Marka Strociaka, Jerzego Śniega, Tomasza Świerczka , Piotra Wilka, Grzegorza Wojtasia, Andrzeja Zwolaka.

Na pierwszej sesji, która odbyła się dnia 1 grudnia 2014r. wybrano Jerzego Śniega na stanowisko Przewodniczącego Rady. Na tej samej sesji dokonano wyboru Ewy Stec i Andrzeja Zwolaka na stanowiska wiceprzewodniczących rady powiatu. Dokonano również wyboru zarządu powiatu w składzie: Jerzy Godzik - starosta Kwidzyński, Andrzej Fortuna - wicestarosta, Danuta Woronowicz, Włodzimierz Dawidowski - członkowie zarządu oraz podjęto uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego Romana Bery. Zwolnione mandaty zostały obsadzone na sesji w dniu 12 stycznia 2015 r. przez: Andrzeja Bożka, Tomasza Frejnagiela ,Eligiusza Gełdona, Danutę Kosewską, Katarzynę Opacką.

W dniu 30 maja 2016 r. po pisemnej rezygnacji, wygasł mandat radnego Marka Strociaka, zwolniony mandat został obsadzony na sesji w dniu 29 sierpnia 2016 r. przez Panią Ewę Schneider.

Działalność piątej kadencji rady powiatu zakończyła się w listopadzie 2018 r.

Dnia 21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, które wyłoniły skład szóstej kadencji Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Mieszkańcy powiatu wybrali: Antoniego Barganowskiego, Katarzynę Bednarek, Andrzeja Bożka, Tomasza Frejnagiela, Jerzego Godzika, Mirosława Górskiego, Jerzego Grabowskiego, Jacka Grzebisza, Zbigniewa Kobana, Andrzeja Rupietę, Bożenę Rybus, Andrzeja Słowińskiego, Annę Strzelczyk, Jakuba Śniega Jerzego Śniega, Jolantę Świtała, Piotra Widza, Grzegorza Wojtasia, Andrzeja Zwolaka.

Na pierwszej sesji, która odbyła się dnia 19 listopada 2018 r. wybrano Jerzego Śniega na stanowisko Przewodniczącego Rady. Na tej samej sesji dokonano wyboru Andrzeja Zwolaka i Tomasza Frejnagiela na stanowiska wiceprzewodniczących rady powiatu. Dokonano również wyboru zarządu powiatu w składzie: Jerzy Godzik - starosta Kwidzyński, Wiesława Wosiaka - wicestarosta, Danuta Woronowicz, Tomasz Pisarek - członkowie zarządu. Zwolnione mandaty Piotra Widza i Jerzego Godzika zostały obsadzone na sesji w dniu 28 stycznia 2019 r. przez: Katarzynę Opacką i Stanisława Kozłowskiego, na której wybrano również pozaetatowego członka zarządu, pana Jacka Grzebisza.

W dniu 18 sierpnia 2022 r. w związku ze śmiercią radnego Stanisława Kozłowskiego wygasł mandat radnego. Ze względu na zaistniałą sytuację z dniem 12 września 2022 r.  mandat objął Wojciech Pukarowski.

Działalność szóstej kadencji rady powiatu zakończyła się w kwietniu 2024 r.

Dnia 7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe, które wyłoniły skład siódmej kadencji Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Mieszkańcy powiatu wybrali: Antoniego Barganowskiego, Katarzynę Bednarek, Wojciecha Berenta, Zbigniewa Duszyńskiego, Tomasza Frejnagiela, Jerzego Godzika, Mirosława Górskiego, Piotra Karczewskiego, Rafała Kasztelana, Zbigniewa Kobana, Jerzego Kozdronia, Bożenę Rybus,  Justynę Rydzińską, Andrzeja Słowińskiego,  Annę Strzelczyk, Jerzego Śniega, Tomasza Świerczka, Tomasza Pisarka, Andrzeja Zwolaka. 
Na pierwszej sesji, która odbyła się dnia 6 maja 2024 r. wybrano Jerzego Śniega na stanowisko Przewodniczącego Rady. Na tej samej sesji dokonano wyboru Bożeny Rybus i Katarzyny Bednarek na stanowiska wiceprzewodniczących rady powiatu. Dokonano również wyboru zarządu powiatu w składzie: Tomasz Frejnagiel - starosta Kwidzyński, Andrzej Zwolak- wicestarosta, Katarzyna Ochlik-Rafka i Tomasz Pisarek - członkowie zarządu oraz  pozaetatowego członka zarządu, panią Annę Strzelczyk. 

Używamy ciasteczek

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.